Kendt dan­ser ind­lagt akut

Tarms­lyng gav Mi­cha­el Ole­sen fra ’ Vild med dans’ sto­re smer­ter

BT - - NYHEDER - Mor­ten Bjer­re­gaard Han­sen morh@ ber­ling­s­ke. dk

MAN­DAG 27. APRIL 2015

PÅ SY­GE­HU­SET

’ Vild med dans’- dan­se­ren Mi­cha­el Ole­sen fik så sto­re ma­ve­pro­ble­mer fre­dag af­ten, at han akut måt­te ind­læg­ges.

Lør­dag af­ten skul­le Mi­cha­el Ole­sen ha­ve væ­ret kon­fe­ren­ci­er ved sin tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le dan­se­part­ner Ka­tri­ne Bon­des af­dans­nings­bal i Ny­kø­bing Fal­ster, men ef­ter fre­da­gens prø­ver fik dan­se­ren så sto­re ma­ve­s­mer­ter, at han måt­te kø­res akut på sy­ge­hu­set.

Ka­ste­de op

» Han fik det skidt om nat­ten, hvor han var ude at ka­ste op en del gan­ge. Hel­dig­vis over­nat­te­de han hos Ka­tri­ne Bon­des mor, som kør­te Mi­cha­el på sy­ge­hu­set, da han hav­de en idé om, at smer­ter­ne skyld­tes be­gyn­den­de tarms­lyng, « for­tæl­ler Mi­cha­el Ole­sens kæ­re­ste Jo­an Di­vi­ne.

Og gan­ske rig­tigt vi­ste en scan­ning, at dan­se­rens tar­me hav­de slå­et knu­der, og at der in­gen pas­sa­ge var i tar­me­ne.

Lør­dag fik dan­se­ren ta­get end­nu et scan­nings­bil­le­de, der vi­ste, at der nu igen var pas­sa­ge i tar­me­ne og at det gik den rig­ti­ge vej. Al­li­ge­vel er for­skræk­kel­sen stor, når så­dan no­get sker.

Ope­re­ret fle­re gan­ge

» Mi­cha­el ( Ole­sen red.) har haft tarms­lyng før og er ble­vet ope­re­ret en del gan­ge i si­ne tar­me, da han var min­dre. Der­for er det kri­tisk, når så­dan no­get sker, og det skal be­hand­les hur­tigt, « si­ger Jo­an Di­vi­ne.

Nu står den på hvi­le og ro for dan­se­ren.

» Hvis han ik­ke pas­ser på sig selv, kan han i vær­ste fald en­de med at gå rundt med en st­o­mipo­se. Så ku­ren er ro, små må­l­ti­der og mas­ser af vand, « Ly­der det fra Jo­an De­vi­ne.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph Mi­cha­el Ole­sen skul­le lør­dag ha­ve væ­ret kon­fe­ren­ci­er ved et af­dans­nings­bal i Ny­kø­bing Fal­ster, men in­den da blev han ind­lagt på ho­spi­ta­let. Her ses han med Li­ne Kru­se i ’ Vild med dans’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.