Kul­tur Ka­to og Lan­ger: L

På nyt al­bum sam­ar­bej­der de to top­nav­ne Ka­to og Mads Lan­ger - BT får hi­sto­ri­en først

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NYHED

For to år si­den kig­ge­de den dan­ske kom­po­nist, mul­ti­mu­si­ker og dj- su­per­stjer­ne Ka­to sig selv i spej­let. Og han kun­ne ik­ke gen­ken­de det, han så.

Suc­ces­sen var over­væl­den­de med 15 guld- og plat­in­pla­der, ud­solg­te kon­cert­tur­néer og hit­li­s­te­pla­ce­rin­ger, som an­dre kun tør drøm­me om.

Men i ræ­set eft er suc­ces og an­er­ken­del­se hav­de Ka­to mi­stet en del af sig selv. Stres­sni­veau­et var helt op­pe i det rø­de felt. Og så tryk­ke­de ét af Dan­marks mest suc­ces­ful­de mu­sik­nav­ne brem­sen i bund. Før frem­ti­di­ge kon­cert­tur­néer og pla­deud­gi­vel­ser skul­le der ik­ke væ­re no­gen de­ad­li­ne.

Og re­sul­ta­tet var iføl­ge Ka­to selv ’ fan­ta­stisk’.

Kon­tak­te­de Mads

Ik­ke ale­ne er Ka­to igen ble­vet go­de ven­ner med sit eget spejl­bil­le­de. Hans nye al­bum ’ Now’, der udkommer på fre­dag, var og­så klar før ti­den.

Og for at spre­de sit go­de bud­skab, rak­te Ka­to ud til én af si­ne kol­le­ga­er, Mads Lan­ger - én an­den af Dan­marks stør­ste po­p­stjer­ner.

Li­ge­som Ka­to ken­der Mads Lan­ger alt til pop- pres og jern­hår­de de­ad­li­nes. Og sam­men sat­te de to et par da­ge af til at skri­ve en sang om at le­ve her og nu og ik­ke la­de stres- sen ta­ge over­hånd.

Og igen blev Ka­to po­si­tivt over­ra­sket.

» Jeg var lidt nervøs, før vi mød­tes i Med­ley Stu­di­et. Jeg har gå­et og blin­ket til Mads i fl ere år. Jeg er vild med hans san­ge og hans sangstem­me. Jeg kom med et oplæg til san­gen. Men man ved jo al­drig, hvor­dan den slags går, når vir­ke­lig­he­den mel­der sig. Men det gik ba­re sinds­sygt stærkt. tekst­mæs­sigt ram­mer et uni­ver­selt og vig­tigt bud­skab. Jeg tror, vi al­le kan for­hol­de os til, hvor svært det kan væ­re at slå tan­ker­ne og be­kym­rin­ger­ne fra i en tid, hvor smartp­ho­nes og so­ci­a­le me­di­er kræ­ver vo­res op­mærk­som­hed kon­stant. For mig er den­ne sang en på­min­del­se om at hu­ske på at væ­re til ste­de i sit liv, og om at vær­ne om de vig­ti­ge ting i til­væ­rel­sen . «

Mu­si­kalsk damp- barn

Ty­de­ligt glad for bå­de sang, nyt al­bum og Mads Lan­gers kom­men­tar glæ­der Ka­to sig ek­stra me­get til bå­de fre­dags­re­lea­se og de to kon­cer­ter, der i næ­ste we­e­kend lø­ber af stab­len i Train i Aar­hus og Sto­re Ve­ga i Kø­ben­havn.

» Jeg be­gynd­te som dj. Men er nu li­ge­som ham fy­ren på Strø­get med en stor­trom­me på ryg­gen og gu­i­tar, banjo og mund­har­moni­ka over skul­dre­ne. Jeg er som et mu­si­kalsk damp- barn. Og jeg bru­ger al­le de an­dre til at få mig selv til at se dyg­ti­ge­re og smar­te­re ud, « si­ger Ka­to yd­mygt.

På det nye al­bum med­vir­ker bl. a. og­så Bron­don Be­al, Snoop Dogg og Si­a­me­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.