Blur - magisk genop­stan­del­se

BT - - KULTUR - Lars L. Jep­psen - Gaff a

MU­SIK

’ Magic Whip’ POP ***** * Der er sket me­get si­den bri­ti­ske Blur for 16 år si­den sidst ud­gav et stu­di­e­al­bum:

so­l­o­p­la­der, si­de­pro­jek­ter, po­li­tik og oste­pro­duk­tion, og så sy­nes Da­mon Al­barns kom­po­si­to­ri­ske åre at bli­ve me­re og me­re melan­kolsk med åre­ne. Der­for min­der al­bum­met og­så mest om so­lo­al­bum­met ’ Eve­ry­day Ro­bots’, lyt f. eks. til fl im­ren­de smuk­ke bal­la­der som ’ New Wor­ld Towers’ og ’ My Ter­ra­cot­ta Heart’, der løft es yder­li­ge­re af ban­dets helt sto­re es, gu­i­ta­ri­sten Gra­ham Coxon.

Selv­sam­me får for al­vor lov til at sty­re sla­gets gang med en gni­stren­de og sav­tak­ket gu­i­tar på Go Out og med et kra­ke­le­ren­de tørt fræ­ser- riff i den pep­py og sno­t­næ­se­de I Bro­adcast. Sam­spil­let og sym­bio­sen når yder­li­ge­re et tårn­højt ni­veau på det svæ­ven­de sven­destyk­ke Thought I Was A Spa­ce­man og The­re Are Too Ma­ny Of Us, der med mar­che­ren­de trom­me og då­se­s­try­ge­re vok­ser i in­ten­si­tet. The Magic Whip er be­stemt ik­ke et brit­pop­pet pi­skes­mæld, men der­i­mod en melan­kolsk og magisk genop­stan­del­se. Læs anm på bt. dk

På det nye al­bum ’ Now’ har Ka­to og Mads Lan­ger for før­ste gang ar­bej­det sam­men. Fo­to: Linda Ka­strup og Tor­ben Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.