’’

BT - - KULTUR -

Jeg er som et mu­si­kalsk damp- barn

Mads var selv­føl­ge­lig og­så godt for­be­redt. Og det tog min­dre end én dag at skri­ve san­gen. Jeg er vir­ke­lig stolt af re­sul­ta­tet. Og der­for blev det og­så ti­telnum­me­ret på al­bum­met, « si­ger Ka­to til BT.

Og Ka­to er ik­ke ale­ne med sin glæ­de. Så­le­des si­ger Mads Lan­ger:

» Det har væ­ret en sjov og god op­le­vel­se at ska­be det­te num­mer på en helt an­den må­de end jeg nor­malt ar­bej­der med sangskriv­ning. Jeg er i øje­blik­ket i gang med at ind­spil­le min egen pla­de, så det­te ’ si­despring’ og kig ind i Ka­tos uni­vers har væ­ret en stor kon­trast. Og jeg er me­get glad for re­sul­ta­tet og sy­nes det er en rig­tig god sang, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.