An­ne Lin­net er til­ba­ge med stil

BT - - KULTURREDIG2ERE5T - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ Al­le mi­ne drøm­me til dig’ POP ***** * Jeg gi­der ik­ke en­gang brok­ke mig over, HVOR læn­ge si­den det er, at An­ne Lin­net sidst ud­gav et rig­tig godt al­bum.

Nu er hun nem­lig i den grad til­ba­ge. Og jeg kan slet ik­ke få nok af de ti nye san­ge på ’ Al­le mi­ne drøm­me til dig’.

Og det er slet ik­ke for­di Lin­net i en al­der af 61 plud­se­lig har op­fun­det den ek­stra- dy­be tal­ler­ken.

Ale­ne og sam­men med søn­nen Marcus har An­ne Lin­net blot skre­vet ti af­run­de­de og no­get nær per­fek­te po­p­san­ge om li­vet, dø­den, længs­len, kær­lig­he­den og smer­ten - du ved, alt det, vi al­le sam­men går rundt og tæn­ker på hver dag.

Sam­men med sit lil­le, lækre band har hun så ar­ran­ge­ret he­le mo­le­vit­ten uden ét ene­ste over­fl ødigt gram fedt.

Og sam­men med én af Dan­marks bed­ste og mest er­far­ne stu­di­e­eks­per­ter, Flem­m­ing Ras­mus­sen, har Lin­net så til sidst pro­du­ce­ret og ind­spil­let san­ge­ne, så de ve­l­o­p­lagt hop­per ud af højta­ler­ne, svin­ger dig rundt i stu­en for så til sidst at bli­ve til en uund­vær­lig del af din lyt­te­hver­dag.

Fl­or­let og in­der­ligt

’ Fl­or­let’, ’ iø­re­fal­den­de’ og ’ in­der­ligt’. Det var ba­re tre af de ord, jeg skrev ned på blok­ken un­der før­ste gen­nem­lyt­ning.

Si­den gri­fl ede jeg nav­ne som ’ Ja­mes Tay­l­or’ og ’ Bjørn Afze­li­us’ ned på sam­me blok. San­ge som ’ Åben him­mel’ og ’ Født un­der en hel­dig stjer­ne’ gi­ver mig nem­lig den sam­me af­slap­pe­de lyk­ke­fø­lel­se som Tay­l­or og kom­pag­nis bed­ste.

An­ne Lin­net har al­tid væ­ret én af vo­res bed­ste. Og nu er hun bå­de som kom­po­nist, tekst­for­fat­ter, san­ger og ar­ran­gør til­ba­ge for fuld styr­ke.

Og ’ Al­le mi­ne drøm­me til dig’ vil frem­over bli­ve nævnt i sam­me ån­de­d­rag som ’ Jeg er jo li­ge her’ og ’ Hvid magi’.

An­ne Lin­net er klar med et nyt al­bum ’ Al­le mi­ne drøm­me til dig’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.