Mew træk­ker vel­lyk­ket i en pop­pet ret­ning

BT - - KULTURREDIG2ERE5T - Chri­sti­an E. Mad­sen - Gaff a

MU­SIK

’+-’ POP ***** * Det er en ny­del­se at gå på op­da­gel­se i Mews mu­si­kal­ske van­drin­ger på det­te de­res sjet­te al­bum.

Pla­den er i klas­sisk Mew- til­gang lag­delt og yderst sym­fo­nisk in­spi­re­ret for­u­den grun­digt va­ri­e­ret. Over­ord­net har pla­den des­u­den en me­get lys so­und og frem­står som de­res mest pop­pe­de til da­to.

Tjek ek­sem­pel­vis My Com­pli­ca­tions i sin hel­hed og det van­vit­tigt lækre slut­spil fra 4: 01 i sær­de­les­hed.

Der er fær­re de­ci­de­re­de om­vælt­nin­ger som over­gan­gen mel­lem Fox Cub og Apo­ca­lyp­so på al­bum­met Mew and the Glass Han­ded Ki­tes el­ler som num­me­ret In­tro­ducing Pa­la­ce Play­ers fra No Mo­re Sto­ri­es …. En ori­gi­na­li­tet, der kun­ne ha­ve løft et pla­den det sid­ste styk­ke, men der er man­ge for­løb og ud­vik­lin­ger – lidt som po­stro­ck pak­ket ind i et pop­pet, fl er­facet­te­ret synth- uni­vers.

Kuri­øst nok er det ik­ke de to før­stesing­ler Wa­ter Sli­des el­ler Sa­tel- li­tes, der er mest spæn­den­de. Før­nævn­te My Com­pli­ca­tions, den på­gå­en­de Wit­ness med de lækre gu­i­t­ar­gan­ge, den lang­som­me ud­vik­ling på Clin­ging to a Bad Dream el­ler den po­wer­pop­pe­de The Night Be­lie­ver kom­mer først i ræk­ken på en læk­ker­bi­sken af en pla­de, der mag­ne­ti­se­rer sig til pluspo­len. Ik­ke mi­nus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.