Fe­jen­de fl ot­te fo­re­stil­lin­ger

Kaspar Ro­strup, fi lm- og sce­ne­in­struk­tør, fyl­der 75

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Nem

Svær

Dit svar:

75 ÅR I DAG Det gav gen­lyd i 2009, da Kaspar Ro­strup sag­de sin stil­ling som chef for Gladsaxe Ny Te­a­ter op. Med sin af­gang fi k han gjort ef­fek­tivt op­mærk­som på uret­fær­dig­he­der i egnste­a­ter­lov­giv­nin­gen med det re­sul­tat, at kul­tur­mi­ni­ste­ren blev rø­get ud af sin hu­le og tvun­get til at æn­dre loven. In­gen an­den te­a­ter­le­der hav­de sand­syn­lig­vis kun­net af­sted­kom­me det sam­me. Det si­ger no­get om respek­ten for Ro­strups kamp for at red­de det te­a­ter, han 1984- 1992 var en knald­dyg­tig le­der af, og som han, let­te­re mod­vil­ligt, hav­de sagt ja til at for­sø­ge at fø­re vi­de­re som egnste­a­ter, eft er at Gladsaxe Te­a­ter var ble­vet smidt ud af de kø­ben­havn­ske te­a­tres pa­raply­or­ga­ni­sa­tion, Kø­ben­havns Te­a­ter.

Op­rin­de­ligt blev Ro­strup ud­dan­net som sku­e­spil­ler på Aar­hus Te­a­ter i 1966, men hur­tigt tog in­struk­tør­o­p­ga­ver­ne over. Gen­nem­brud­det fi k han hos Eb­be Lang­berg på Aal­borg Te­a­ter med klas­si­ke­ri­s­ce­ne­sæt­tel­ser af ’ Ham­let’ og ’ Pe­er Gynt’, li­ge­som han tæm­me­de sto­re sku­e­spil­le­re som Bo­dil Ud­sen i ’ Stor­hertu­gin­dens af­sked’ og – på Det Ny Te­a­ter – for­mi­dab­le Bu­ster Lar­sen som en far­lig ’ Jep­pe på Bjer­get’, se­ne­re om­sat til Ro­strups fl ot­te spil­le­fi lm­de­but ti år se­ne­re, i 1981.

Men el­lers har han sik­ret sig en plads i te­a­ter­hi­sto­ri­en som den, der for al­vor ind­før­te det fol­ke­li­ge to­tal­te­a­ter i Dan­mark fra be­gyn­del­sen af 1970er­ne med si­ne stort an­lag­te, fe­jen­de fl ot­te fo­re­stil­lin­ger i Gladsaxe – oft e med bro­de­ren Claus som sceno­graf – med dra­ma­ti­se­rin­gen af ’ Ni­els Klims un­derjor­di­ske rej­se’, se­ne­re over­ført til tv, og ’ Faust’ som nog­le af høj­de­punk­ter­ne. Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Med Ro­strups is­ce­ne­sæt­tel­se af ’ Den gam­le da­me be­sø­ger by­en’ for­søg­te han at genop­li­ve den­ne klas­si­ker i den­ne sæ­son i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Sku­e­spil­hus, men Sku­e­spil­hu­sets te­a­ter­rum mang­ler desvær­re Gladsaxes fl ek­si­bi­li­tet.

In­spi­re­rer og en­ga­ge­rer

Men Ro­strup er ik­ke ba­re en felt­her­re og trop­pe­fø­rer på te­a­tret. Han er og­så per­so­nin­struk­tio­nens me­ster.

Få kan som han in­spi­re­re og en­ga­ge­re an­dre, fra med­lem­mer af et fol­ke­kor til den stør­ste di­va. Den be­væ­gen­de ud­ga­ve af klas­si­ke­ren ’ In­den­for mu­re­ne’ var for en en del sæ­so­ner si­den et mester­styk­ke i sublimt af­stemt sku­e­spil­kunst.

Det er da og­så de for­mi­dab­le sku­e­spil­ler­præ­sta­tio­ner, der er ho­ve­d­at­trak­tio­nen ved den fi lm­pro­duk­tion, vi be­stemt ik­ke må glem­me. Ro­strup har ik­ke no­get at skam­me sig over, hvad den an­går.

’ Dan­sen med Re­gitze’ blev li­ge­frem Oscar- no­mi­ne­ret, og ’ Her i nær­he­den’, og­så med Ghi­ta Nør­by i en for­nem ho­ved­rol­le, var en glim­ren­de fi lm, der først og frem­mest le­ve­de af sit in­ten­se spil. Så glem­mer vi helst ma­sto­dont­se­ri­en ’ Bryg­ge­ren’, den stort an­lag­te bi­o­gra­fi ske, drøn­fl ot­te kostu­me­se­rie, som led un­der et dår­ligt ma­nuskript.

I eft er­å­ret vi­ste han, at han som per­so­nin­struk­tør er så stærk som no­gen­sin­de med fort­sat emi­nent sans for det psy­ko­lo­gi­ske spil mel­lem fi gu­rer, da han lyd­hørt is­ce­ne­sat­te Ten­nes­see Wil­li­ams’ ’ Glas­me­na­ge­ri­et’ på Fol­ke­te­a­tret.

Kaspar Ro­strup for­be­re­der for ti­den ’ The Ot­her Pla­ce’ med bl. a. Ka­ren- Li­se Myn­s­ter og Flem­m­ing Ene­vold på Ave­ny- T for Gur Te­a­ter med pre­mi­e­re til sep­tem­ber. Han skri­ver på sin an­den erin­drings­bog, ’ Storm­fl oden’. Den før­ste, ’ Sølv­fl oden’, ud­kom i 2012. jso

Film- og sce­ne­in­struk­tør Kaspar Ro­strup fyl­der 75 år i dag. Fo­to: Mikkel Møller Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.