’’

Ran­ders FC straff ede et al­ter­na­tiv FCK- hold, som til gen­gæld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅR­DE DU­EL­LER Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk Stå­le Sol­bak­ken

Ran­ders’ Kasper Fi­sker blev of­fer­lam for et ra­sen­de FCK- hold, der i det sid­ste kvar­ter af gårs­da­gens kamp gik fuld­stæn­digt fra hin­an­den.

Det kul­mi­ne­re­de ved Bran­dur Ol­sens rø­de kort, eft er han spar­ke­de ud eft er Ran­ders- spil­le­ren, og der­med måt­te gå til­ba­ge til den bænk, han net­op var kom­met fra.

Men det var blot én ud af man­ge epi­so­der. Tid­li­ge­re i kam­pen hav­de Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen an­gi­ve­ligt

Vi kol­lap­ser eft er det an­det mål. Vi hav­de man­ge chan­cer, men score­de ik­ke, og så fi k vi ska­der, så vi måt­te æn­dre på for­ma­tio­nen

slå­et ud eft er Kasper Fi­sker, hvil­ket Ran­ders- kanten ty­de­ligt kun­ne mær­ke eft er kam­pen.

» Han gav mig en or­dent­lig en. Jeg ved ik­ke, hvad hans in­ten­tion var, om han gjor­de det be­vidst el­ler ej. Det må I spør­ge ham om, « sag­de Kasper Fi­sker.

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen hav­de dog ik­ke tid til at kom­men­te­re på hæn­del­sen eft er kam­pen, da han, som han sag­de, hur­tigt skul­le ha­ve is fl ere ste­der på krop­pen.

For at den epi­so­de ik­ke skul­le væ­re nok, spar­ke­de Ni­co­lai Jør­gen­sen og­så ud eft er Fi­sker tid­li­ge­re i kam­pen. Det in­drøm­me­de FCKan­gri­be­ren.

» Han ir­ri­te­re­de mig ge­ne­relt. På et tids­punkt hop­pe­de han ind i ma­ven på mig, og jeg spar­ke­de ud eft er ham. Det skal man ik­ke gø­re. Det gør jeg for­hå­bent­lig kun én gang. Linje­vog­te­ren så det, og jeg tror, vi var li­ge go­de om det, så det er fair nok, at dom­me­ren ik­ke gjor­de no­get, « sag­de Ni­co­lai Jør­gen­sen.

Men det stop­per ik­ke her, hvis man spør­ger Kasper Fi­sker. Der var nem­lig fl ere epi­so­der, hvor han blev ramt af FCK- hol­dets vre­de.

» Der var an­dre epi­so­der, man kun­ne kig­ge på. Jeg bli­ver re­vet ned af Dela­ney i før­ste halv­leg, hvor han rev mig i hal­sen. Så jeg sy­nes, de var lidt fru­stre­re­de. Jeg sy­nes ik­ke, de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.