El­man­der og stor­ta­lent kryd­ser spor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE­BUT Sø­ren Klæ­strup skl@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Om en må­ned fyl­der Jo­han El­man­der 34 år. Præ­cis halvt så gam­mel er Ni­ko­lai Laur­sen. I går eft er­mid­dag fi k sidst­nævn­te sin Su­per­liga- de­but, og eft er få mi­nut­ter på ba­nen hav­de un­ge Laur­sen og­så sco­ret sit før­ste mål. Der er i sand­hed ta­le om to skæb­ner, hvis ve­je kryd­ses. Jo­han El­man­der er på vej ned, Ni­ko­lai Laur­sen er på vej op.

Al­le­re­de tid­li­ge­re i sid­ste uge hav­de ch­eft ræ­ner Thomas Frank be­slut­tet, at El­man­der ik­ke skul­le spil­le fra start mod FC Vestsjæl­land. Den be­sked gav han sin ru­ti­ne­re­de sven­sker, og lør­dag med­del­te Jo­han El­man­der så, at han ik­ke var i stand til at væ­re med i Brønd­by- trup­pen, for­di han til sid­ste træ­ning hav­de mær­ket et riv i lå­ret. Der­for sad han gemt væk i en lo­un­ge på Brønd­by Sta­dion, og derop­pe bag glas­ru­der­ne kun­ne han se Brønd­by langt om læn­ge få gang i målscor­in­gen og vin­de 4- 0.

» Min vur­de­ring var, at hol­det hav­de svært ved at sco­re mål, og Jo­han ( El­man­der, red.) har slidt med at kom­me frem til chan­cer, li­ge­som vi har slidt med at få ham sat i sce­ne. Der­for valg­te jeg at æn­dre en smu­le på det. «

Hvor­dan re­a­ge­re­de El­man­der på det?

» Han er pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, og det har han jo prø­vet før i sin kar­ri­e­re. Det hav­de vi en fi n snak om, « si­ger Thomas Frank.

Eft er en sløj før­ste halv­leg fra Brønd­bys si­de æn­dre­de bil­le­det sig fuld­stæn­dig i an­den halv­leg . To hur­ti­ge mål fra Chri­sti­an Nør­gaard luk­ke­de op­gø­ret, og hjem­me­hol­det kun­ne nemt kø­re sej­ren hjem. I slut­nin­gen blev der så plads til de­but til 17- åri­ge Ni­ko­lai Laur­sen.

» Jeg fø­ler mig ut­ro­lig pri­vil­e­ge­ret. Jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne ha­ve me­re, men jeg ta­ger et skridt af gan­gen. Jeg skal bli­ve ved med at træ­ne godt og spil­le godt for de hold, jeg nu spil­ler på. Det, hå­ber jeg, gi­ver po­te, « si­ger Laur­sen.

Holdt Laur­sen i klub­ben

Han for­læn­ge­de i som­mer sin kon­trakt med Brønd­by ind­til som­me­ren 2016. Det be­tød sam­ti­dig, at han blev ryk­ket op i Su­per­liga- trup­pen. For­læn­gel­sen var en lil­le sejr for Brønd­by, for­di stor­klub­ber som Bay­ern Mün­chen an­gi­ve­ligt var blandt de klub­ber, der den­gang jag­te­de ham. Nu ev­ne­de klub­ben at hol­de ham i eg­ne ræk­ker, og det er vig­tigt for Brønd­bys pro­jekt på den lan­ge ba­ne.

» Vi slut­ter med syv spil­le­re på ba­nen fra vo­res egen ung­doms­af­de­ling. Det er vi rig­tig til­fred­se med, for det er no­get af det, vi ger­ne vil, og som vi tror på. Ni­ko­lai er en rig­tig dyg­tig spil­ler, som har ar­bej­det hårdt for at få mu­lig­he­den. Det har lig­get i luft en læn­ge, at han skul­le ha­ve chan­cen. Men det hand­ler om at fi nde det ret­te mo­ment, og jeg hav­de hå­bet, jeg kun­ne brin­ge ham ind tid­li­ge­re. Nu kom de­bu­ten, og han sat­te ik­ke en fod for­kert og score­de et mål. Nu skal han til­ba­ge på træ­nings­ba­nen og sam­ti­dig be­va­re yd­myg­he­den, « si­ger Thomas Frank.

Fik

Re­sul­tat­mæs­sigt

er sva­ret selv­føl­ge­lig et stort ja, og der var rig­tig go­de in­di­vi­du­el­le præ­sta­tio­ner af ik­ke mindst Chri­sti­an Nør­gaard og Jo­han Lars­son. Men bag tal­le­ne gem­mer sig og­så den sand­hed, at Brønd­by i fl ere pe­ri­o­der ik­ke spil­le­de godt. Før pau­sen gik det he­le for­bløff en­de lang­somt. Og man sad da igen med for­nem­mel­sen af, at Brønd­by li­ge nu er et hold, der ik­ke har let ved ret me­get. Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl, fod­bol­dre­dak­tør

17- åri­ge Ni­ko­lai Laur­sen fik de­but for Brønd­by og sag­de tak for til­li­den fra træ­ner Thomas Frank med sin scor­ing til slut­re­sul­ta­tet 4- 0. Fo­to: Nils Meilvang

Brønd­by rejst sig eft er Ho­bro- yd­my­gel­sen i sid­ste uge?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.