SÅ GROV ER TON

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DET TAL­TE ORD spor­ten@ spor­ten. dk

Hånd­bol­dens ver­den stod på den an­den en­de i for­bin­del­se med Klaus Bruun Jør­gen­sens til­svi-

To­nen i Su­per­liga­en: ning af Da­ni­el Svens­son, som du har kun­net læ­se om her i BT. ’ Bøs­se­røv’ var over græn­sen, men hvad med i fod­bol­dens ver­den?

Hvor grov er to­nen in­den­for stre­ger­ne og er der no­get, man ik­ke slad­rer om?

BT har spurgt tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de ak­tø­rer på det grøn­ne græs om, hvad de sy­nes om Klavs Bruuns be­mærk­ning, og hvor­dan to­nen ge­ne­relt er i Su­per­liga­en.

CHRI­STI­AN NØR­GAARD, BRØND­BY:

MA MNADNADGA 2G7 2. 7A. PAPRRILIL 2 2001155

Jo­han Lyng­holm, Jep­pe Pe­der­sen, Sø­ren Klæ­strup og Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen

KASPER FI­SKER, RAN­DERS FC:

Brønd­bys Martin Ørnskov ( i mid­ten) og Es­b­jergs Jonas Knudsen ( tv.) for­tæl­ler hin­an­den sand­he­der i et op­he­det øje­blik.

Fo­to: Nils Meilvang

» Nu skal man pas­se på ik­ke at diskri­mi­ne­re folk, men det er jo lidt tø­se­ag­tigt. I min ver­den skal det bli­ve på ba­nen. Det an­det er at stå og tu­de. Der er et ko­deks i fod­bold­ver­de­nen. Vi ud­le­ve­rer ik­ke hin­an­den på no­gen må­de. « » To­nen er rå. Rå og ubarm­hjer­tig. Man skal ik­ke væ­re nær­ta­gen­de for at lø­be rundt der. Det er og­så det, vi dom­me­re bli­ver op­lært til gen­nem sy­ste­met. Der skal væ­re plads til aff ekt. Jeg kan hu­ske en epi­so­de med Stig Tøft ing, som hav­de et me­get ’ sjovt’ sprog­brug. Da han li­ge var kom­met hjem fra Tys­kland, spil­le­de han en kamp i Vej­le, hvor jeg mis­ser en ad­var­sel, der hav­de be­ty det, at han vil­le væ­re smidt ud. Eft er kam­pen kom han ind i om­klæd­nings­rum­met med tre pils­ne­re og sag­de: ’ Du skyl­der mig sgu en ad­var­sel. Det var godt, du ik­ke så den.’ Og så var vi vi­de­re. « » Det kom­mer me­get an på, hvem man spil­ler imod, og hvor­dan stem­nin­gen er i kam­pen. Jeg har spil­let mod Søn­derjy­ske i en po­kal­kamp, hvor jeg fi k rødt kort, og der må jeg in­drøm­me, at to­nen ik­ke var for børn un­der 15 år. Det var grimt, men jeg hør­te in­gen spil­le­re stå bag­eft er og for­tæl­le om det i off ent­lig­he­den. « » Spil­ler­ne ved godt, at man sag­tens kan svi­ne hin­an­den til un­der­vejs, og når kam­pen så er for­bi, gi­ver vi hånd og la­der det lig­ge bag os. «

» Man må si­ge me­get, når det er i kam­pens he­de. Græn­sen går, hvis vi mø­der hin­an­den bag­eft er og bli­ver ved. in­de på ba­nen må du bru­ge me­get. Så er der må­ske no­get i det eti­ske i ik­ke at si­ge bøs­se­røv og ik­ke si­ge sor­te svin. Det er ude­luk­ket. « » Jeg har al­drig prø­vet, at no­gen har væ­ret ude i pres­sen med no­get. Det sy­nes jeg ik­ke, man skal. Det er en del af spil­let, og så­dan er det. Det sy­nes jeg ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.