Vælg den lo­gi­ske mo­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG EL­SKER SU­PER­LIGA­EN, og det er sjæl­dent, jeg væl­ger en uden­land­sk kamp til for­del for en dansk. Desvær­re be­ty­der det og­så, at jeg oft ere ser dår­li­ge­re fod­bold, end jeg kun­ne, og at jeg de se­ne­re sæ­so­ner hvert år har få­et lidt min­dre kva­li­tet for pen­ge­ne, end jeg be­hø­ve­de.

Su­per­liga­en ta­ber ni­veau, og de dan­ske klub­ber ras­ler ned ad Eu­ro­pa- rang­li­sten. Skal man ta­ge den un­der­sø­gel­se, kon­su­lent­fi rma­et Hy­percu­be har fo­re­ta­get, for go­de va­rer, er Dan­marks nu­væ­ren­de kurs ned mod en 24.- plads i Eu­ro­pa helt for­kert, for vi bur­de - be­dømt på pa­ra­me­tre som øko­no­mi og be­folk­ning - væ­re på vej op mod en 15.- plads. Hvor nog­le må­ske hav­de en for­nem­mel­se af, at vi nu og da over­præ­ste­rer i Eu­ro­pa, er den rig­ti­ge hi­sto­rie, at vi langt oft ere un­der­præ­ste­rer.

Dansk fod­bold har gen­nem de se­ne­ste 10 år skær­pet kra­ve­ne til de bed­ste klub­bers træ­ne­re, sta­dio­ner og ba­ner, men i 20 år har tur­ne­rings­struk­tu­ren i den bed­ste ræk­ke væ­ret den sam­me: 12 klub­ber, 33 kam­pe, en me­ster og to nedryk­ke­re. Det er li­ge til at for­stå, men hvis vi vil væ­re bed­re, skal vi na­tur­lig­vis væ­re pa­ra­te til at se på, om en an­den form kan hjæl­pe no­get. RENT LO­GISK SKER den stør­ste for­bed­ring af top­pen, hvis hol­de­ne mat­ches så godt som mu­ligt og of­te­re mø­der et godt end et dår­ligt hold, og hvis så få klub­ber som mu­ligt skal de­le de øko­no­mi­ske mid­ler.

Det ta­ler for en indsnævring til 10 hold el­ler for et slut­spil, hvor de bed­ste klub­ber mø­der hin­an­den lidt oft ere og får en lidt stør­re an­del af pen­ge­ne. Det før­ste var det, kon­su­len­ter­ne fra Ca­pa­cent an­be­fa­le­de, se­ne­st der var struk­tur­for­hand­lin­ger, mens det sid­ste - det med slut­spil­let - al­le­re­de ( og uden den sto­re suc­ces) blev prø­vet i Superligaens spæ­de be­gyn­del­sen.

Rent po­li­tisk er 10 hold svært at få gen­nem­ført, mens slut­spil­let kan væ­re svært bå­de at sæl­ge og for­kla­re, li­ge­som kon­kur­ren­cen uden for slut­spils­fel­tet bli­ver ra­sen­de uin­ter­es­sant. Desvær­re, for beg­ge de­le vil styr­ke top­pen. JEG KAN GODT for­stå dem, der ger­ne vil ha­ve fl ere hold, stør­re di­ver­si­tet, nye nav­ne i li­ga­en og plads til lidt fl ere ta­len­ter, men det vil ik­ke styr­ke kva­li­te­ten, hvis vi ud­vi­der til ek­sem­pel­vis 16 hold, som de uden no­gen som helst po­si­tiv eff ekt gjor­de i Sve­ri­ge og Nor­ge i hen­holds­vis 2007 og 2008. Det er i øv­rigt ren lo­gik.

De næ­ste par må­ne­der vil vi­se, hvad vi kan fi nde på. En mini­me­ring af nedryk­nings­ri­si­ko­en vir­ker op­lagt. Men jeg hå­ber på me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.