Nør­gaard net­ter og sik­rer sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er et pin­ligt hjem­me­ba­ne- ne­der­lag i sid­ste run­de til Ho­bro fi k Brønd­by re­van­che­ret sig mod FC Ve­stjæl­land. 4- 0 vandt Brønd­by.

Selv­om re­sul­ta­tet ser pænt ud på pa­pi­ret, var det ik­ke et sær­ligt vel­spil­len­de Brønd­by- mand­skab. Før­ste halv­leg var en gen­nem­ført trist om­gang idé­for­ladt fod­bold. Der mang­le­de fart og vil­je til at lø­be for hin­an­den. Fak­tisk lig­ne­de det en af de da­ge, hvor in­tet vil­le fun­ge­re. Straks fra an­den halv­legs be­gyn­del­se æn­dre­de kamp­bil­le­det sig dog mar­kant.

Eft er tre mi­nut­ter he­a­de­de Chri­sti­an Nør­gaard bol­den i mål, og få mi­nut­ter se­ne­re var han at­ter på spil, eft er Da­ni­el Ag­gers for­søg blev red­det på stre­gen, og Nør­gaard hur­tigt fulg­te op på re­tu­ren. Høj­re­ba­ck­en Jo­han Lars­son vil­le og­så le­ge med og ful­dend­te eft er 78 mi­nut­ter kol­le­ga An­drew Hjulsa­gers fi ne for­ar­bej­de på bag­linj­en. På det tids­punkt hav­de gæ­ster­ne lagt sig ned, og det ud­nyt­te­de un­ge Ni­ko­lai Laur­sen, da han tæt på slut­fl øjt sør­ge­de for 4- 0, som og­så blev slut­re­sul­ta­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.