Tæt til det sid­ste – i bron­ze­kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER VEL fair nok at på­stå, at bron­ze­me­dal­jer­ne i den­ne sæ­son er re­la­tivt bil­ligt til salg. Som jeg var in­de på i min klum­me i går, var Brønd­by og Ran­ders in­den den­ne we­e­kend beg­ge pla­ce­ret over fi re po­int eft er de se­ne­ste 10 års snit eft er 25 kam­pe. Og om ik­ke an­det ser det ud til, at spæn­din­gen vil va­re ved.

Jeg tør ik­ke – på bag­grund af de ni run­der, der er spil­let i for­å­ret – si­ge, hvem der lø­ber med bron­zen - ud­over at op­gø­ret står mel­lem Brønd­by og Ran­ders. RAN­DERS LÅ EL­LERS med blot syv po­int, hvis man ser iso­le­ret på for­å­ret, in­den den­ne run­de, og der­for vil 3- 0- sej­ren over FC Kø­ben­havn ud­lø­se langt me­re glæ­de hos Co­lin Todd end skuff el­se og ærg­rel­se hos Stå­le Sol­bak­ken.

Ran­ders har vir­ke­lig haft be­hov for suc­ces­op­le­vel­ser bå­de spil­le- og po­int­mæs­sigt, for jeg me­ner på in­gen må­de, at hol­det har spil­let ka­ta­stro­falt i for­å­ret. Det er ba­re ik­ke lyk­ke­des at hen­te de nød­ven­di­ge sej­re. Den kom så mod FCK, og men­talt vil det væ­re en stor styr­kel­se af Ran­ders’ be­stræ­bel­ser på at hen­te me­dal­jer.

Omvendt vil Stå­le Sol­bak­ken med en vis ro kun­ne si­ge, at nok var sej­ren fortjent, men at den og­så kun­ne for­kla­res med FCKs man­ge svæk­kel­ser. BRØND­BY SLOG LET FC Vestsjæl­land og har der­med fort­sat mu­lig­he­den for at hen­te de me­dal­jer, der vil gø­re sæ­so­nen til en suc­ces må­lt på mål­sæt­nin­gen. Og det er jeg fak­tisk im­po­ne­ret af med tan­ke på de ud­for­drin­ger, man har haft i den klub, og med en skævv­re­det trup, hvor nøg­le­spil­le­re ik­ke har væ­ret i stand til at sæt­te det præg, man med ret­te har kun­net for­ven­te.

Jeg tæn­ker på spil­le­re som Da­ni­el Ag­ger, Thomas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der, som ik­ke har spil­let nær så me­get, som man kun­ne for­ven­te. JEG HAR FLE­RE gan­ge i lø­bet af for­å­ret vendt Da­ni­el Ag­gers be­tyd­ning for Brønd­by – bå­de på og uden­for ba­nen.

I går var han så med mod FC Vestsjæl­land eft er si­ne to ka­ran­tæ­neda­ge, og jeg må ær­ligt si­ge, at jeg har van­ske­ligt ved at pe­ge på, hvor for­skel­len er, for­di han mod FC Vestsjæl­land ik­ke for al­vor blev te­stet. Tid­ligt på sæ­so­nen blev det oft e po­in­te­r­et, at når Da­ni­el Ag­ger var med for Brønd­by, var der da styr på de­fen­si- ven, men fak­tum er, at det har der fak­tisk og­så væ­ret i for­å­rets kam­pe, hvor han ik­ke har spil­let. FOR­SVARS­SPIL­LET VAR NO­GET vak­len­de i lø­bet af eft er­å­ret, men har i for­å­ret væ­ret ken­de­teg­net ved et so­lidt fun­da­ment. Det vil­le jo væ­re lo­gisk at gø­re det til Da­ni­el Ag­gers fortje­ne­ste – og det kan da og­så væ­re, det er det rig­ti­ge at gø­re – men jeg må og­så kon­sta­te­re, at det har fun­ge­ret gan­ske for­nuft igt i hans fra­vær. Det vid­ner målsco­re og re­sul­ta­ter da og­så om.

Min vur­de­ring er da og­så, at af for­å­rets ni kam­pe, har de ot­te væ­ret ac­cep­tab­le. Det er re­elt kun ne­der­la­get til Ho­bro på hjem­me­ba­ne, der fal­der helt igen­nem. At man på hjem­me­ba­ne har mi­stet po­int til FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land, vil i en sæ­son som den­ne klart væ­re spi­se­ligt I BUN­DEN FØ­LER jeg fort­sat, at FC Vestsjæl­land har få­et alt for lidt ud af den trup, der er til rå­dig­hed. Og der skul­le ik­ke væ­re æn­dret ret me­get, før man i Es­b­jerg kun­ne sid­de med for­nem­mel­sen af hy­bris, når man tur­de sæl­ge tungt ud af pro­fi ler­ne ud fra en be­tragt­ning om, at man var i sik­ker­hed. Én sejr me­re til FCV, og nervø­si­te­ten vil­le mel­de sig i det ve­stjy­ske. FC Vestsjæl­land le­ver sta­dig i po­kal­tur­ne­rin­gen, og det er man na­tur­lig­vis nødt til at pri­o­ri­te­re, men det er uund­gå­e­ligt, at det vil ko­ste kræft er. Det kan me­get vel væ­re af­gø­ren­de i slut­fa­sen.

Ran­ders’ Mikael Is­hak sør­ge­de med to scor­in­ger mod FCK for, at spæn­din­gen er in­takt i kam­pen om Superligaens tred­je­plads. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.