Mester­li­ge Mourin­ho

Chel­sea tæt på det tred­je mester­skab med Jo­se Mourin­ho som træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GYL­DEN HI­STO­RIE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

MAN­DAG 27. APRIL 2015 Jo­se Mourin­ho er på vej til at byg­ge et nye stor­hold op i Chel­sea. I går spil­le­de Jo­hn Ter­ry ( ne­derst th.) og co. sig med 0- 0 mod Ar­se­nal et stort skridt nær­me­re mester­ska­bet. Fo­to: Reu­ters

Ef­ter 0- 0 på Emira­tes kan kun et fal­den­de kla­ver for­hin­dre Chel­sea i at bli­ve me­ster ef­ter nul­løs­nin-

PRE­MI­ER LE­AGUE, ENG­LAND

CO­ME­BA­CK OG GENOP­BYG­NING

2013/ 14

Seks år se­ne­re ven­der ’ Joe’ til­ba­ge til Stam­ford Brid­ge. Co­me­ba­ck- sæ­so­nen gi­ver dog ik­ke me­re end bron­ze i kølvan­det på frit scoren­de Ci­ty og Li­ver­pool, men po­rtu­gi­se­ren er i gang med sit genop­byg­nings­ar­bej­de. At­le­ti­ske spil­le­re ar­bej­des ind på be­kost­ning af ty­per som Ju­an Ma­ta.

Nøg­le­spil­le­re: Pe­tr Cech, Gary Ca­hill, Jo­hn Ter­ry, Eden Ha­zard, Oscar og Frank Lampard.

2014/ 15

Kur­sen er sat mod tit­len ef­ter en sæ­son, hvor Chel­sea var hæs­blæ­sen­de i den før­ste halv­del og til­ba­ge­truk­ket i an­den halv­del. Jo­se Mourin­ho er klog til at vi­de, at de spil­le­re der delt­og ved som­me­rens VM vil­le kom­me med mas­ser af ener­gi, men med ri­si­ko for at gå dø­de i lø­bet af sæ­so­nen. Der­for slut­ter Chel­sea af med en ener­gibe­spa­ren­de fi­lo­so­fi mod­sat ef­ter­å­rets kvær­nen­de stil.

Nøg­le­spil­le­re: Bra­nislav Iva­novic, Jo­hn Ter­ry, Gary Ca­hill, Die­go Cos­ta, Ne­manja Ma­tic og Cesc Fa­bre­gas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.