Vær­s­go’ Bay­ern ’’

Bendt­ner og co. send­te gul­det til Mün­chen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge Fo­to: AFP

BUN­DES­LIGA

At for­sva­re tit­len er stor­slå­et. Det er en fan­ta­stisk præ­sta­tion, og jeg sen­der mi­ne kom­ple­men­ter til træ­ne­ren og spil­ler­ne

25. mester­skab hjem­me i so­fa­en. Mester­ska­ber er de vant til på de kan­ter, men som re­gel ved at af­gø­re det på ba­nen - det er så­le­des før­ste gang si­den sæ­so­nen 1988/ 89, at FC Bay­ern bli­ver me­ster uden at væ­re i ak­tion på guld- da­gen.

» At for­sva­re tit­len er stor­slå­et. Det er en fan­ta­stisk præ­sta­tion, og jeg sen­der mi­ne kom­pli­men­ter til træ­ne­ren og spil­ler­ne, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Karl- He­inz Rum­me­n­ig­ge.

Han fulg­te kon­kur­ren­ter­nes kamp på tv, og han kun­ne se no­get så sjæl­dent som fuld spil­le­tid til Ni­ck­las Bendt­ner, da Wol­fsburg gæ­ste­de Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Det end­te dog med et bit­tert ne- der­lag i sid­ste mi­nut.

Den dan­ske an­gri­ber fi k og­så fuld spil­le­tid i tors­da­gens Eu­ro­pa Le­ague- kamp mod Na­po­li, hvor­for han nu er op­pe på 180 mi­nut­ter i træk på top­pen for Wol­fsburg.

Det var dog et harm­løst Wol­fsburg- mand­skab, der be­søg­te Borus­sia- Park, og hjem­me­hol­dets sejr var fortjent.

Ven­ter med at fejre

Borus­sia Mön­cheng­lad­bach sad på spil og chan­cer kam­pen igen­nem, men det skul­le først lyk­kes dem at få prop­pet bol­den i kas­sen i det al­ler­sid­ste mi­nut af or­di­nær spil­le­tid.

Her var det an­grebs­pro­fi - len Max Kru­se, der fra kort af­stand kun­ne spar­ke bol­den ind bag Die­go Be­nag­lio i Wol­fsburg- må­let.

På trods af ne­der­la­get lig­ger Wol­fsburg fort­sat på an­den­plad­sen i 1. Bun­des­liga, men po­int­ta­bet be­ty­der, at Bay­ern al­le­re­de har sik­ret sig det ty­ske mester­skab med fi re spil­ler­un­der igen.

Bay­ern har så­le­des 76 po­int, hvil­ket er 15 me­re end Wol­fsburg. Bendt­ner og kom­pag­ni har dog sta­dig seks po­int ned til Le­ver­ku­sen på tred­je­plad­sen og syv po­int til da­gens mod­stan­der på fj er­de­plad­sen. Så det lig­ner sta­dig Cham­pions Le­agu­e­fod­bold eft er som­mer­fe­ri­en.

FC Bay­ern med­del­er på klub­bens hjem­mesi­de, at mester­ska­bet ik­ke fejres, før eft er Cham­pions Le­ague og den ty­ske po­kal­fi na­le er af­vik­let.

Glad­ba­chs Chri­stoph Kra­mer ( tv.) ud­for­drer Ni­ck­las Bendt­ner på Borus­sia Park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.