’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Ik­ke den af­slut­ning, som jeg hav­de hå­bet på, men sta­dig mas­ser af plus­ser at ta­ge med fra den­ne uge

» Ved 5- 3 til mig i tred­je sæt står den 30- 30. Det er de små mar­gi­na­ler, der en­der med at af­gø­re kam­pen. An­ge­lique spil­le­de vir­ke­lig godt. Vi er vir­ke­lig go­de ven­ner og hæn­ger me­get ud sam­men, og når du ik­ke selv kan vin­de, er det rart, at det er ens ve­nin­de, der vin­der tur­ne­rin­gen, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, da hun blev in­ter­viewet ef­ter fi­na­len.

På Twit­ter glæ­de­de hun sig ef­ter­føl­gen­de over, at hun trods alt hav­de nå­et at spil­le en ræk­ke rig­tig go­de kam­pe in­den fi­na­le­ne­der­la­get.

» Tak al­le­sam­men for je­res støt­te. Ik­ke den af­slut­ning, som jeg hav­de hå­bet på, men sta­dig mas­ser af plus­ser at ta­ge med fra den­ne uge, « lød Woz­ni­a­ck­is twe­et, over­sat til dansk.

Slidt ef­ter hård se­mi­fi­na­le

Det var ty­de­ligt, at Woz­ni­a­cki var slidt ef­ter lør­da­gens se­mi­fi­na­le. Mens Ker­ber kun­ne nø­jes mod to hur­ti­ge sæt for at slå ame­ri­kan­ske Ma­di­son Breng­le lør­dag af­ten, var Woz­ni­a­cki ude i en knap tre ti­mer lang neg­le­bi­der af en se­mi­fi­na­le mod ru­mæn­ske Si­mo­na Ha­lep, in­den fi­na­le­bil­let­ten var i hus.

Un­der­vejs frem mod fi­na­len har Woz­ni­a­cki el­lers spil- let som for­vand­let på gru­set, der nor­malt ik­ke er hen­des fa­vo­ri­tun­der­lag. Men sam­ar­bej­det med den nye span­ske træ­ner, Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio, ser ud til at gi­ve øje­blik­ke­lig bonus. Så­le­des knu­ste Woz­ni­a­cki ver­dens num­mer ti, Carla Su­a­rez Na­var­ro, 6- 0, 6- 3, i sin kvart­fi- na­le, in­den hun spil­le­de sin bed­ste kamp i år, da hun slog Si­mo­na Ha­lep i se­mi­fi­na­len.

Go­de tak­ter

Desvær­re var der ik­ke fle­re kræf­ter til­ba­ge, da den en­de­li­ge tri­umf skul­le sik­res, men al­li­ge­vel lover tur­ne­rin­gen i Stutt­g­art godt for den tid­li- ge­re ver­den­set­ters grus­ba­ne- sæ­son. Den kul­mi­ne­rer sidst i maj og i be­gyn­del­sen af ju­ni, hvor Woz­ni­a­cki end­nu en­gang jag­ter en sejr i en grand slam- tur­ne­ring, når det går løs i French Open. Her er hen­des bed­ste re­sul­tat hidtil en kvart­fi­na­le til­ba­ge i 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.