FUGLSANG STRÅ­LE­DE

Asta­nas Jakob Fuglsang kør­te fa­bel­ag­tigt i det regn­vå­de Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge, som Val­ver­de vandt for tred­je gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MESTER­LIGT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk TOP 10

Dan­ne­brog va­je­de kraf­tigt i Bel­gi­en i årets sid­ste for­års­klas­si­ker, Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge, da bå­de Ras­mus Qu­aa­de og Jakob Fuglsang vi­ste sig flot frem. De kun­ne dog ik­ke for­hin­dre en ny Val­ver­de- tri­umf.

Ras­mus Qu­aa­de blev ha­ste­ind­kaldt til den 101. ud­ga­ve af Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge, da Team Cult Ener­gys Li­nus Ger­de­mann blev syg. Den 25- åri­ge dan­sker tak­ke­de for til­li­den og stak af sted i da­gens før­ste ud­brud.

Den ku­pe­re­de bel­gi­ske Ar­den­ner- klas­si­ker bød på 10 stig­nin­ger, og det dræb­te Ras­mus Qu­aa­des ud­brud, der ik­ke va­re­de læn­ge­re end dan­ske­rens fi­nur­li­ge mousta­che.

Som i Flè­che Wal­lon­ne i sid­ste uge blev lø­bet ik­ke skå­net for cy­kel­spor­tens uund­gå­e­li­ge ulyk­ker. Et slemt styrt tvang fle­re af de sto­re ryt­te­re ned i as­fal­ten og ud i de bel­gi­ske tjør­ne­hæk­ke. Vær­st gik det ud over sid­ste års vin­der, Si­mon Ger­rans, som der­med mi­ste­de mu­lig­he­den for at blan­de sig i af­gø­rel­sen.

Ras­mus Qu­aa­de var ik­ke ene­ste dan­sker i lø­bet, da bå­de Jakob Fuglsang, Chris An­ker Sø­ren­sen, Mi­cha­el Val­gren, Ras­mus Guld­ham­mer, Mi­cha­el Rei­hs og Martin Mor­ten­sen delt­og.

Fru­stre­ret Fuglsang

Fuglsang fulg­te i Ras­mus Qu­aa­des ud­bry­der­spor, da dan­ske­ren stak ef­ter Tin­koff- Saxos Ro­man Kreuzi­ger med 18 ki­lo­me­ter igen. Sam­men med Gi­ampa­o­lo Caruso dan­ne­de de et tre­klø­ver, der holdt fa­vo­rit­fel­tet stan­gen med 15 se­kun­der ind­til seks ki­lo­me­ter før mål. Caruso var blot en blyklods i ud­brud­det, der ik­ke vil­le fø­re på grund af, hold­kam­me­ret Rod­ri­gu­ez sad med bag­ved – til stor fru­stra­tion for Jakob Fuglsang.

» Jeg er lidt træt af tak­tik­ken i mo­der­ne cyk­ling, hvor man sen­der folk i ud­brud for at brem­se det. Jeg vil­le hel­le­re, at man ba­re kom ud over step­per­ne, men så­dan er det. Det er de­res tak­tik, « sag­de han til DR ef­ter lø­bet.

I ste­det kom Val­ver­de, Ni­ba­li, Rod­ri­gu­ez og de an­dre fa­vo­rit­ter su­sen­de, og så skul­le det he­le af­gø­res i en mas­ses­purt mel­lem fa­vo­rit­ter­ne på Côte de Saint- Ni­co­las.

In­gen kun­ne true for­hånds­fa­vo­rit­ten Alejan­dro Val­ver­de, som der­med hen­te­de end­nu en sejr i den bel­gi­ske klas­si­ker, hvor han og­så stod øverst på po­di­et i bå­de 2006 og 2008.

Jakob Fuglsang var ir­ri­te­ret over, at ud­brud­det ik­ke holdt læn­ge­re, men glad for sin pla­ce­ring.

1.

Alejan­dro Val­ver­de, Spa­ni­en/ Mo­vistar, 6.14,20 tim.

Juli­an Alap­hi­lip­pe, Frank­rig/ Etixx – Qui­ck- Step, sam­me tid.

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, Spa­ni­en/ Ka­tusha, s. t.

Rui Cos­ta, Portu­gal/ Lam­preMe­ri­da, s. t.

Ro­man Kreuzi­ger, Tjek­ki­et/ Tin­koff- Saxo, s. t.

Ro­main Bar­det, Frank­rig/ Ag2r- La Mon­di­a­le, s. t.

Ser­gio He­nao, Co­lom­bia/ Team Sky, s. t.

Do­me­ni­co Pozzovi­vo, Ita­li­en/ Ag2r- La Mon­di­a­le, s. t.

Jakob Fuglsang, Dan­mark/ Asta­na, s. t.

Da­ni­el Moreno, Spa­ni­en/ Ka­tusha, s. t.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MAN­DAG 27. APRIL 2015

Jakob Fuglsang, Asta­na, vi­ste stor styr­ke i for­å­rets sid­ste klas­si­ker, men måt­te i sid­ste en­de stræk­ke vå­ben og se Alejan­dro Val­ver­de ta­ge sin tred­je sejr i Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge. Fo­to: AFP/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.