’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jakob Fuglsang

På den ene si­de har jeg kørt et godt cy­kel­løb, væ­ret med i af­slut­nin­gen og kørt min bed­ste klas­si­keru­ge og vist god form, men på den an­den si­de er jeg og­så sik­ker på, at der med lidt held kun­ne væ­re kom­met me­get me­re ud af det

» På den ene si­de har jeg kørt et godt cy­kel­løb, væ­ret med i af­slut­nin­gen, kørt min bed­ste klas­si­keru­ge og vist god form, men på den an­den si­de er jeg og­så sik­ker på, at der med lidt held kun­ne væ­re kom­met me­get me­re ud af det, « sag­de han.

Mester­li­ge Val­ver­de

Det var Val­ver­des an­den klas­si­ker­sejr i det­te for­år ef­ter sid­ste uges tri­umf i Flè­che Wal­lon­ne og den tred­je po­di­e­pla­ce­ring ef­ter an­den­plad­sen i Am­stel Gold Ra­ce. Der­u­d­over var det den 35- åri­ges sjet­te sejr i år, hvil­ket brin­ger Val­ver­de for­bi Team Skys Ri­chie Po­rt, på top­pen af UCIs ver­dens­rang­li­ste.

» Det var en fan­ta­stisk sejr. Jeg kan næ­sten ik­ke tro det. Jeg var li­ge ved at gi­ve op til sidst, men vid­ste, at jeg blev nødt til at an­gri­be Moreno ( Da­ni­el, red.) for at hen­te ham. Num­mer to i Am­stel Gold Ra­ce, først i Flè­che Wal­lon­ne og nu en sejr her – jeg er me­get glad, « sag­de Val­ver­de ef­ter sej­ren. Vin­de­ren måt­te fle­re gan­ge af­bry­de sej­r­s­in­ter­viewet i ren ud­mat­tel­se, men fort­sat­te:

» Det be­ty­der me­get. Det er en af cy­kel­spor­tens monu­men­ter, og jeg me­ner, at når jeg har vun­det her tre gan­ge, har jeg ind­skre­vet mig i cy­kel­spor­tens hi­sto­rie, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.