Da mør­ket ra

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

pi­gen, der og­så har tvun­get sig selv til at ny­de li­vet no­get me­re.

» Jeg gi­der ik­ke gå i seng om af­te­nen og for­try­de, at jeg har gjort no­get i lø­bet af da­gen. Det har egent­lig væ­ret min til­gang me­get af li­vet, men den er ble­vet for­stær­ket. Jeg skal le­ve mit liv hver dag, så jeg har det godt. Jeg skal ik­ke plea­se an­dre end mig selv, og dem jeg hol­der af. «

Et sid­ste far­vel

Sor­gen og ta­bet klæ­ber sig sta­dig til Lot­te Fri­is, der fort­sat er i en form for be­ar­bej- del­ses­pro­ces. I den net­op over­stå­e­de we­e­kend blev der sat et fo­re­lø­bigt punk­tum. Her tog Lot­te Fri­is - sam­men med sin mor - til Frank­rig for at si­ge et sid­ste far­vel. En tur, Lot­te Fri­is på for­hånd så frem til med vis­he­den om, at der kan bli­ve grædt nog­le tå­rer.

» Det bli­ver en fø­lel­ses­mæs­sig rej­se. Jeg vil ned til de ste­der, hvor jeg var med hen­de. For at få lagt låg på. Jeg hav­de ik­ke mu­lig­hed for at kom­me til hen­des be­gra­vel­se, så det er vig­tigt for mig at kom­me ned og få set hen­des grav og si­ge.. okay. «

Svøm­me­ren Ca­mil­le Muf­fat om­kom sam­men med ni an­dre - her­af to an­dre fran­ske to­pat­le­ter - da to he­li­kop­te­re fløj ind i hin­and­sen og styr­te­de ned i det ve­st­li­ge Ar­gen­ti­na 10. marts. At­le­ter­ne skul­le del­ta­ge i TF1s re­a­li­ty- pro­gram ’ Drop­ped’. Muf­fat blev be­gra­vet i sin hjem­by, Ni­ce. Fo­to: David Leth Wil­li­ams/

AFP/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.