Am­te Lot­te Fri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Imens fort­sæt­ter nedtæl­lin­gen til VM i Rusland, hvor der ven­ter hård kon­kur­ren­ce fra top­trim­me­de og ik­ke mindst yn­gre og min­dre slid­te di­stan­cesvøm­me­re. Umid­del­bart har chok­ket ud­gjort en op­takt, der har væ­ret alt an­det end op­ti­mal for den ru­ti­ne­re­de dan­sker, der med si­ne to gan­ge guld til lang­ba­ne- VM, to gan­ge guld til lang­ba­ne- EM, en OL- bron­ze og stri­be­vis af sølv­me­dal­jer ved sto­re stæv­ner er én af dansk svøm­me­hi­sto­ri­es mest vin­den­de at­le­ter.

Mo­ti­bva­tion og in­spira­tion

Men Lot­te Fri­is er op­sat på at le­ve­re. Helt i Ca­mil­le Muf­fats ånd.

» Da jeg træ­ne­de der­ne­de, tro­e­de hun på mig. Hun var sik­ker på, jeg godt kun­ne gø­re det. Hun mo­ti­ve­re­de mig, når jeg ik­ke var mo­ti­ve­ret, og jeg er sik­ker på, hun ik­ke vil­le ha­ve, jeg skul­le sæt­tes til­ba­ge af, at hun ik­ke er her me­re. Det har væ­ret en stor tan­ke hver dag. Jeg bli­ver nødt til at ta­ge til træ­ning, for­di jeg ved, at det vil­le hun ha­ve, « si­ger Lot­te Fri­is, der og­så kal­der Ca­mil­le Muf­fat af­gø­ren­de for, at hun kom vi­de­re ef­ter OLskuf­fel­sen i London i 2012, hvor det ik­ke blev til en me­dal­je.

» Da var jeg lidt de­pri­me­ret over mi­ne re­sul­ta­ter, og jeg kun­ne ik­ke rig­tig hol­de ud at skul­le træ­ne i Dan­mark. Så jeg tog til Ni­ce, og vi blev go­de ven­ner. Hun mo­ti­ve­re­de mig og in­spi­re­re­de mig med hen­des til­gang til træ­nin­gen. Og så ved jeg, at hun tro­e­de på mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.