Jag­ten på den sid­ste VM- me­dal­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRES­SET Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

To VM- guld og fi­re me­dal­jer af sølv. Så­dan ly­der Lot­te Fri­is’ fo­re­lø­bi­ge VMto­tal på lang­ba­ne. Men når det går løs i rus­si­ske Ka­zan start- au­gust, skal der læg­ges yder­li­ge­re på.

» Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne vin­de me­dal­jer. Så­dan har jeg det med al­le stæv­ner. Det er klart, når jeg har gjort det i så man­ge år. Men jeg er og­så af den op­fat­tel­se, at jeg er en af de æl­dre og spe­ci­elt i di­stan­cesvøm­ning har det en kæm­pe ind­fly­del­se, for­di vi pres­ser vo­res krop så ek­stremt hårdt træ­nings­mæs­sigt al­tid. Det er ba­re svæ­re­re at re­sti­tu­e­re, end det er for en 16- årig. Så læn­ge jeg le­ver op til det, jeg fø­ler er mit bed­ste, kan jeg ik­ke gø­re så me­get an­det. Jeg kan ik­ke kon­trol­le­re, hvad de an­dre gør. «

Er det ek­stra vig­tigt for dig at slut­te med en god pla­ce­ring nu, hvor det er dit sid­ste VM?

» Jeg ved ik­ke, om det er vig­tigt med en god pla­ce­ring, men det er vig­tigt for mig at slut­te med et stæv­ne, hvor jeg tids­mæs­sigt ik­ke har kun­net gø­re me­re, end jeg har gjort. For igen, jeg kan ik­ke sty­re, hvad de an­dre gør. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.