Flot far­vel til Pau­la ’’

41- åri­ge Radclif­fe fik en smuk af­sked hjem­me i London

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FØ­LEL­SES­LA­DET Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk Pau­la Radclif­fe

Jeg var li­geg­lad med ti­den he­le vej­en rundt, jeg vil­le ba­re tak­ke så man­ge men­ne­sker som mu­ligt

Pau­la Radclif­fe tog den smuk­ke­st mu­li­ge af­sked med sit hjem­me­pu­bli­kum i Lon­dons ga­der, da hun i går for­mid­dag gen­nem­før­te den en­gel­ske ho­ved­stads tra­di­tions­ri­ge ma­ra­ton­løb i ti­den 2.36,55. Gan­ske vist var der me­re end 13 mi­nut­ter op til kvin­der­nes vin­der, Ti­gist Tu­fa fra Etio­pi­en, men det var se­kun­dært for den nu 41- åri­ge Radclif­fe. For hen­de hand­le­de det om at ta­ge en vær­dig af­sked med det løb, der i høj grad har de­fi­ne­ret hen­des kar­ri­e­re.

» Jeg var li­geg­lad med ti­den he­le vej­en rundt, jeg vil­le ba­re tak­ke så man­ge men­ne­sker som mu­ligt. Man kan ik­ke kom­me til London Ma­rat­hon uden at gø­re sit bed­ste, men jeg løb for hur­tigt i star­ten, og så blev det me­re og me­re fø­lel­ses­mæt­tet. Det var ba­re fan­ta­stisk, « fastslog den lys­hå­re­de kvin­de med den ka­rak­te­ri­sti­ske lø­be­stil, hvor ho­ve­d­et al­tid nik­ker frem og til­ba­ge, mens hun kæm­per sig fremad, me­ter for me­ter.

’ Vi el­sker dig’

I mål ven­te­de bå­de Radclif­fes mand, Gary Lough, og par­rets to børn, Isla og Rap­ha­el - de hav­de al­le svært ved at hol­de tå­rer­ne til­ba­ge, da den en­gel­ske su­per­lø­ber sat­te et ve­mo­digt punk­tum for en fan­ta­stisk kar­ri­e­re, der tog sin start, da en lil­le ast­ma­pla­get pi­ge for me­re end 30 år si­den be­gynd­te at lø­be tu­re med sin far.

» Der var et stort skilt på Em­bank­ment, hvor der stod: ’ vi vil sav­ne dig’, men ik­ke så me­get som jeg vil sav­ne jer, « sag­de en ty­de­ligt rørt Radclif­fe, kort ef­ter hun hav­de kryd­set mål­stre­gen i sit sid­ste løb, som hun træ­ne­de sig op til, selv om hun for to år si­den dår­ligt nok kun­ne gå, og for to må­ne­der si­den igen blev ramt af en ska­de.

For 12 år si­den skrev Radclif­fe sig ind i ma­ra­ton­hi­sto­ri­en med en ver­dens­re­kord, der står end­nu. Fan­ta­sti­ske 2.15,15 løb hun net­op i London, men i et blan­det felt, hvor kvin­der og mænd løb sam­men.

To år se­ne­re blev kvin­der­ne sendt af­sted in­den mæn­de­ne, så de ik­ke kun­ne drage for­del af at bli­ve pa­cet, og her løb Radclif­fe 2.17,42. Der er in­gen an­dre kvin­der i ver­den, som si­den har væ­ret i nær­he­den af de ti­der - hel­ler ik­ke de østafri­kan­ske lø­be­re fra Etio­pi­en og Ke­nya, som si­den har do­mi­ne­ret på di­stan­cen.

Til kamp mod do­ping

Men Radclif­fes 2005- ma­ra­ton­løb i London blev ik­ke kun hu­sket for hen­des fan­ta­sti­ske tid. I ste­det fyld­te det me­re i me­di­er­ne, at hun om­kring seks km fra mål var tvun­get til at sæt­te sig ned og for­ret­te sin nødtørft for rul­len­de ka­me­ra­er på grund af en slem gang di­ar­ré.

» Jeg vil ger­ne si­ge und­skyld til na­tio­nen - jeg var nødt til at stop­pe. Jeg vid­ste ik­ke, hvor stort mit for­spring var. Jeg hav­de vir­ke­lig ik­ke lyst til at gø­re det her for­an hun­dre­de­tu­sin­der af men­ne­sker, men jeg var nødt til det. Det be­gynd­te mel­lem 24 og 26 km, og jeg fort­sat­te nok for læn­ge, in­den jeg stop­pe­de. Jeg må ha­ve spist for me­get i af­tes, « for­kla­re­de hun den­gang.

Men hun sag­de ik­ke und­skyld, da hun til­ba­ge ved ved VM i 2001 i Ed­mon­ton un­der de ind­le­den­de he­at på 5000 me­ter stod med et skilt med tek­sten ’ EPO- sny­der­ne skal ud’, en di­rek­te hil­sen til rus­se­ren Ol­ga Ye­gor­ova, som hav­de te­stet po­si­tiv for det for­bud­te stof, men al­li­ge­vel hav­de und­gå­et en ka­ran­tæ­ne på grund af en tek­ni­ka­li­tet.

Ar­ran­gø­rer­ne stop­pe­de Radclif­fes pro­test og kon­fi­ske­re­de hen­des skilt, og den upo­pu­læ­re Ye­gor­ova end­te med at vin­de VM- guld. Radclif­fe har gen­nem åre­ne mar­ke­ret sig som en kon­tant mod­stan­der af do­ping. Se­ne­st har hun så­le­des ta­get kraf­tig af­stand fra Ni­ke, som el­lers har sponso­re­ret hen­de gen­nem det me­ste af hen­des lan­ge kar­ri­e­re, for­di sport­s­ud­styrs­fa­bri­kan­ten har valgt at støt­te 100 me­ter- lø­be­ren Justin Gat­lin, der gan­ske vist er en af fa­vo­rit­ter­ne til VM, men som og­så har af­so­net to do­ping­ka­ran­tæ­ner og al­drig har be­kla­get si­ne for­se­el­ser el­ler talt åbent om do­ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.