Eks­plo­siv brand

Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Hel­lerup ramt af stor­brand, der for­ment­lig op­stod un­der ar­bej­de med tag­pap

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

STOR­BRAND

En kraft ig tag­brand ra­se­re­de i går eft er­mid­dag sto­re de­le af Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Hel­lerup nord for Kø­ben­havn og gik og­så ud over en del om­lig­gen­de byg­nin­ger.

To per­so­ner blev eft er­føl­gen­de kørt til ho­spi­ta­let - den ene til ob­ser­va­tion for røg­for­gift ning, mens den an­den kvæ­ste­de be­net, da han for at red­de li­vet hop­pe­de seks me­ter ned fra det bræn­den­de tag, hvor il­den bred­te sig med ra­sen­de fart.

» Jeg stod på om­kring 50 me­ters af­stand, da jeg kun­ne se man­den hop­pe ned fra sel­ve ta­get for at kom­me væk fra fl am­mer­ne og rø­gen. Han lan­de­de om­kring seks me­ter læn­ge­re ne­de på et stil­lads, hvor han ty­de­lig­vis slog sig, « for­tæl­ler en 27- årig byg­nings­ar­bej­der til BT.

Løb til und­sæt­ning

» I før­ste om­gang for­søg­te han at krav­le væk fra rø­gen på stil­lad­set ved egen kraft , men det så ud til, at han hav­de bræk­ket be­net. Sam­men med to af hans kol­le­ger løb jeg ham til und­sæt­ning, og sam­men Jeg tror, at han var ty­sker, og han jam­re­de sig over en del af smer­ter un­der­vejs, « til­fø­jer øjen­vid­net.

Tru­e­de Tu­borg­byg­ning

År­sa­gen til den om­fat­ten­de brand, der en over­gang og­så så ud til at true den hi­sto­ri­ske og fre­de­de Tu­borg- byg­ning med de sto­re, hvi­de bog­sta­ver for en­den af Tu­borg­vej, er end­nu ik­ke fastslagt med sik­ker­hed.

Iføl­ge Kim Glad­sto­ne Her­lev, der er adm. di­rek­tør for Ex­pe­ri­men­ta­ri­um, kan il­den dog væ­re op­stå­et i for­bin­del­se med ar­bej­det med at læg­ge nyt tag­pap på ejen­dom­mens tag­kon­struk­tion.

» Vi ken­der ik­ke år­sa­gen til bran­den, men det er ik­ke utæn­ke­ligt, at den er op­stå­et i for­bin­del­se med op­varm­ning af tag­pap, « si­ger di­rek­tø­ren til BT, mens han med en grøn be­skyt­tel­ses­hjelm i hån­den be­trag­ter brand­fol­ke­nes ar­bej­de med at sluk­ke fl am­mer­ne.

Ex­pe­ri­men­ta­ri­um var luk­ket på grund af om­byg­ning, da bran­den brød ud. Det var pla­nen, at et nyt gen­nem­renove­ret Ex­pe­ri­men­ta­ri­um skul­le åb­ne 15. sep­tem­ber 2016.

Det er end­nu uvist, om den plan kom­mer til at hol­de.

Rø­gen fra den kraf­ti­ge brand, der op­stod kl. godt 14.30, kun­ne ses over sto­re de­le af Stor­kø­ben­havn i de føl­gen­de ti­mer.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.