Ja, sport­s­folk er rol­lemo­del­ler

BT - - DEBAT - FLEM­M­ING M. MOR­TEN­SEN

Idrætsord­fø­rer ( S)

yt­rer sig in­to­le­rant over­for an­dre, mi­no­ri­te­ter i sær­de­les­hed, så skal man ta­ge det me­get al­vor­ligt, for et de­mo­kra­tis dyb­de ken­des net­op på, hvil­ke for­hold mi­no­ri­te­ter har. In­den for hånd­bol­dens ver­den har Dansk Idræts­for­bund si­ne in­ter­ne reg­ler for, hvor­dan man skal und­gå diskri­mi­na­tion, og hvor­dan man skal sank­tio­ne­re. DIF skal alt­så selv­føl­ge­lig for­hol­de sig til det, når de får sa­ger på de­res bord. De skal og­så ta­ge ini­ti­a­ti­ver

HVER GANG NO­GEN

til, hvor­dan man til sta­dig­hed kan væ­re med til at sik­re, at klub­ber, for­e­nin­ger, til­sku­e­re, dom­me­re og an­dre er klar over, hvil­ket re­gel­sæt, der gæl­der. Det er min kla­re po­li­ti­ske for­vent­ning. Jeg vil ik­ke si­ge no­get om, hvor­dan sank­tio­nen skal væ­re, men der skal væ­re en kon­se­kvens af at over­træ­de loven. DIF er en for­e­ning, der får rig­tig man­ge off ent­li­ge mid­ler, og der­for er der na­tur­lig­vis og­så en off ent­lig op­mærk­som­hed om det. Det er godt, at der bli­ver en om­ta­le af tin­ge­ne. På den må­de kan man hol­de en vis ju­stits og op­mærk­som­hed ret­tet imod det.

Jør­gen­sens ud­ta­lel­ser be­ty­der, at nog­le hol­der sig til­ba­ge fra at del­ta­ge i sport, så har vi et me­get stort pro­blem. Så­dan må det ik­ke væ­re, og der­for skal det ha­ve en kon­se­kvens. Vi er og skal ger­ne væ­re et po­si­tivt fo­re­gang­sland over­for ha­te cri­me. Der skal væ­re den rig­ti­ge ad­færd, og det skal man ret­te ind eft er, el­lers må det få nog­le kon­se­kven­ser. Det er vig­tigt i spor­tens ver­den at for­hol­de sig til, hvor us­and­syn­ligt væ­sent­li­ge rol­lemo­del­ler man er. Der­for skal man i spor­ten og for­e­nings­li­vet væ­re sær­ligt op­mærk­som på or­dent­lig­hed.

HVIS KLAVS BRUUN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.