Nej, ’ bøs­se’ er ik­ke ned­sæt­ten­de

BT - - DEBAT - JIM LYNG­VILD

De­sig­ner og for­fat­ter

ude at spi­se mid­dag med Klavs Bruun, og han er en sød og dej­lig dreng og ik­ke et men­ne­ske, der er hadsk el­ler på no­gen må­de be­vidst prø­ver at for­ned­re ho­mo­seksu­el­le. Han har sagt et ord, og straks er al­le ska­b­ag­ti­ge bøs­se­kar­le på nak­ken af hin­an­den for at få ta­le­tid. Det er en off er­men­ta­li­tet, der bli­ver ka­stet på ba­nen af folk, som vil ha­ve lov til at gå i pa­ra­der med fj er­bo­a­er ud af al­le kro­p­såb­nin­ger og ska­be sig. Men når der er no­gen, der for­ma­ster sig til at

JEG HAR VÆ­RET

si­ge det mind­ste lil­le ord om dem, så skal det ta­ges op i Fol­ke­tin­gets Kul­tur­ud­valg og mi­ni­ste­ren skal ind­dra­ges.

med ha­te cri­me at gø­re. Klavs Bruun kom­mer til at si­ge bøs­se­røv, for­di det er no­get, man kan kal­de hin­an­den, li­ge­som man kan kal­de hin­an­den for alt mu­ligt an­det. Det er jo ik­ke ned­sæt­ten­de over­for seksu­a­li­te­ten. Or­det bøs­se­røv el­ler bøs­se­karl bli­ver brugt i fl æng i man­ge af de mil­jø­er, jeg kom­mer i, og det ta­ger jeg ik­ke an­stød af, for folk si­ger det ik­ke for at ned­gø­re min

DET HAR IN­TET

seksu­a­li­tet. Spil­le­ren, han sag­de det til, er jo ik­ke en­gang ho­mo­seksu­el, og der­for har det jo in­tet at gø­re med ha­te cri­me – han kun­ne li­ge så godt ha­ve sagt ’ fe­de kæl­ling’ til ham.

straff et for at si­ge bøs­se­røv, så vil der væ­re et end­nu stør­re had og end­nu me­re angst. Dan­mark er et frit land, og en gang imel­lem ry­ger der en fi nke af pan­den, for­di folk i en op­he­det si­tu­a­tion – især i sportsø­je­med – er lidt hur­ti­ge på aft ræk­ke­ren. Det er jo det, vi kan li­de ved sport: at man er i si­ne fø­lel­sers vold.

HVIS FOLK BLI­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.