Kan vi få lidt is på po­li­ti­pa­nik­ken?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Po­li­ti­et slæ­ber li­ge nu rundt på 370.793 over­ar­bejds­ti­mer - et tal, som i ti­den eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn vok­se­de med me­re end 120.000 ti­mer. På den po­li­ti­ske høj­re­fl øj står de nu i kø for at kræ­ve fl ere pen­ge til de pres­se­de po­li­ti­be­tjen­te. HOS DF ER retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup igen ’ ry­stet’ – og to­nen er den sam­me hos De Kon­ser­va­ti­ve, som selv­føl­ge­lig og­så ag­ter at gå til valg på be­ho­vet for fl ere po­li­ti­be­tjen­te på ga­der­ne. Så helt over­ra­sken­de er den for­fær­del­se jo ik­ke. HVIS MAN LI­GE tæl­ler til 10, fi nder man vist frem til, at det må væ­re ind­ly­sen­de, at en po­li­ti­ak­tion i den stør­rel­ses­or­den, der blev rul­let ud eft er ter­r­or­an­gre­bet, nød­ven­dig­vis må pres­se po­li­ti­et et styk­ke tid. Det ske­te og­så eft er COP15- top­mø­det i 2010. Dan­mark har ik­ke - og får hel­ler al­drig - en po­li­ti­styr­ke, der ba­re ven­ter på det ek­stra­or­di­næ­re. Må­ske man og­så kun­ne min­de om, at tal­le­ne fra før­ste kvar­tal 2015 vi­ser, at vi ik­ke op­le­ver me­re kri­mi­na­li­tet i Dan­mark. Det går den ret­te vej, og­så tak­ket væ­re po­li­tiets dyg­ti­ge ind­sats. Der er ik­ke po­li­ti- pa­nik i Dan­mark. Og in­den man be­gyn­der at hæl­de man­ge fl ere mil­li­o­ner af kro­ner eft er po­li­ti­et - og i den ma­nøv­re ta­ger pen­ge­ne fra an­dre, der sik­kert og­så har et be­hov - kun­ne man må­ske først spør­ge, om po­li­tiets res­sour­cer bli­ver be­nyt­tet hen­sigts­mæs­sigt. ER DET IK­KE kun en uge si­den, at Ven­stre - støt­tet af Li­be­ral Al­li­an­ce samt Dansk Fol­ke­par­ti - fo­re­slog, at man på po­li­tiets hjem­mesi­de bur­de off ent­lig­gø­re, hvor fart­kon­trol­ler­ne be­fi nder sig hver ene­ste dag, så­le­des at de man­ge po­li­ti­be­tjen­te, der skal be­man­de fo­to­vog­ne­ne rig­tig kan sid­de dér og pas­se på stort set in­gen­ting? Det er ik­ke for­budt at tæn­ke sig om, in­den man rå­ber pa­nik.

ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.