Hør Pu­tin for­tæl­le, hvor­for han in­va­de­re­de Krim

BT - - DEBAT -

For før­ste gang kom­men­te­rer den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin be­slut­nin­gen om at in­va­de­re Krim. Han for­tæl­ler om de ud­for­drin­ger, som Rusland stod over­for og om de hi­sto­ri­ske bånd mel­lem Rusland og Krim. Pro­gram­met, der er pro­du­ce­ret af rus­sisk tv, be­står ud­over in­ter­viewet med Pu­tin af eks­klu­si­ve ar­ki­v­op­ta­gel­ser og in­ter­view med vid­ner og er et ud­tryk for det of­fi ci­el­le Ruslands op­fat­tel­se af be­gi­ven­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.