LIDT ROY­AL ER MAN VEL AL­TID ’’

Li­censkro­ner­ne rul­ler ud af bor­ger­nes lom­mer til dæk­ning af roy­a­le mær­ke­da­ge. Ba­lan­ce ud­be­des.

BT - - DEBAT -

Når først TV- Avi­sens højt pro­fi le­re­de stu­di­e­vær­ter be­gyn­der at dis­ku­te­re re­dak­tio­nel­le be­slut­nin­ger, el­ler man­gel på sam­me, på so­ci­a­le me­di­er, er det selv­føl­ge­lig og­så at sø­ge en form for afl ad. Ik­ke mindst blandt den ska­re af me­di­e­folk, der er en del af selv­sam­me so­ci­a­le me­di­e­net­værk og sid­der og un­drer sig. SÅ DET VAR da lidt bizart, at først Kim Bild­søe Lassen og si­den Kå­re Qu­ist på Fa­ce­book eft er­s­purg­te hold­nin­ger til, om 21’ eren på DR1 skul­le brin­ge hi­sto­ri­en om prins Hen­riks fl ugt over fød­sels­dags­plan­ke­vær­ket på umid­del­bar bag­kant af sin ko­nes 75- års­dag. Må­ske for at ret­fær­dig­gø­re, at man fra re­dak­tio­nens si­de helt og al­de­les hav­de ig­no­re­ret prins­ge­ma­lens stunt, som i mo­bil­bul­le­ti­ner hav­de sat Ve­ne­dig på glo­en­de træpæ­le. Gult for bre­aking og ver­dens­man­den Hen­ri afb il­le­det i en lind strøm fra Mar­kus­plad­sen på stort set al­le nyheds­si­tes, mens TVA­vi­sen ik­ke rig­tig skul­le ny­de no­get. PER­SON­LIGT FIK JEG ik­ke så po­k­kers me­get for li­cen­sen i de da­ge, fød­sels­da­gen stod på. Men vur­de­ret på pro­gram­over­sig­ter og det par hal­ve ti­mer, jeg lod mig tvangsind­læg­ge til, skul­le jeg da el­lers hil­se at si­ge, at der blev brændt godt af på bud­get­ter­ne i væg til væg- dæk­nin­gen. I ti­me­vis af li­ge­gyl­dig tom­gang og ’ nu går de ind bag­ved og får et glas’. Tv med kors, bånd og stjer­ner på. Og et stilstu­die i, at tra­di­tio­nel høj­tids­ud­skældt sport­sjour­na­li­stik fra si­de­linj­en fak­tisk le­ve­rer va­ren på et no­to­risk pænt højt ni­veau. I den di­rek­te sam­men­lig­ning. NÅR MAN GÅR all in for li­cen­sen, en­de­ven­der stort set hver ene­ste kjo­le­strop og buk­sek­nap til en roy­al fød­sels­dag, skal der vel ik­ke me­get me­re end en jour­na­li­stisk kæ­de­stram­merek­sa­men til at vur­de­re og be­slut­te sig for, at det jour­na­li­sti­ske eft er­spil til prins Hen­riks gen­nemtyg­ge­de in­fl uen­zaf­ra­vær, skå­ret over en gængs nyheds­tre­kant, og­så er pu­blic ser­vi­ce- for­mid­ling vær­dig. I hvert fald ik­ke ud fra den præ­mis, man i for­vej­en har an­lagt for i da­ge­ne op til og un­der fød­sels­da­gen at ven­de hver ene­ste bro­sten på Ama­li­en­borg Slots­plads. Så må eft er­ma­te­ma­tik­ken og­så på plads. LIDT ROY­AL ER man vel al­tid, og jeg hø­rer til dem, der hyg­ger mig til Bur­de det væ­re svæ­re­re at få dis­pen­sa­tion til kra­vet om en be­stå­et dansk- og ind­føds­rets­prø­ve for at bli­ve dansk stats­bor­ger? hus­be­hov med kon­ge­hu­set. For un­der­hold­nings­vær­di­ens skyld og det kon­stan­te moral­ske pas, der gi­ver sig ud­slag i en grad, at det sik­kert ud­gør et me­get godt bil­le­de på den bre­de be­folk­nings li­ge så svin­gen­de ha­bi­tus. IK­KE MINDST PRINS­GE­MA­LENS welts­ch­merz, ty­de­li­ge og næ­sten iro­nisk snob­be­de hang til vold­somt over­for­brug og skør­lev­ned er kil­de til kon­stant kulør på til­væ­rel­sen. Prin­ser­ne har hel­ler ik­ke holdt sig til­ba­ge, mens Dron­nin­gen des­pe­rat kæm­per for at hol­de på for­mer­ne. Sponsor­eff ek­tens tvivls­om­me vær­di ken­der vi og­så fra før­nævn­te sport­s­ver­den, men mon ik­ke Mar­gret­he & Co. gi­ver na­tio­nen et vist smæk for skil­lin­gen i ren re­k­la­me­vær­di. DET ÆN­DRER SÅ ik­ke på, at li­censkro­ner­ne skal afb alan­ce­res. En ting er, at de bli­ver sko­v­let ind i trans­mis­sio­ner fra en­hver mær­ke­dag og be­gi­ven­hed af en vis valør. Men så skal en del af dem og­så bru­ges på god og or­dent­lig jour­na­li­stisk. Ik­ke til at tør­re fejl­dis­po­si­tio­ner af på en til­fæl­dig tv- værts Fa­ce­book- pro­fi l...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.