Så­dan kan Thor­ni

Hen­des ven Mo­gens Lyk­ke­toft ind­ta­ge en af­gø­ren­de rol­le, når

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

FN- GE­NE­RAL­SE­KRE­TÆR

Mo­gens Lyk­ke­toft kan bli­ve en vær­di­fuld støt­te for Hel­le Thor­ning- Sch­midt, hvis hun ef­ter fi­re år som stats­mi­ni­ster vil gå ef­ter ge­ne­ral­se­kre­tær­po­sten i FN.

Diplo­ma­ti­ske kil­der si­ger til BT, at me­get pe­ger i ret­ning af, at FN øn­sker en kvin­de­lig ge­ne­ral­se­kre­tær, når Ban Ki- moon stop­per med ud­gan­gen af næ­ste år.

Al­le­re­de i næ­ste må­ned rej­ser Mo­gens Lyk­ke­toft til New York for at til­træ­de job­bet som for­mand for FN’s ge­ne­ral­for­sam­ling. Han an­kom­mer på et tids­punkt, da øn­sket om me­re åben­hed om valg­pro­ces­sen har sat sit præg på de­bat­ten i he­le or­ga­ni­sa­tio­nen.

De 193 med­lem­slan­de vil ik­ke læn­ge­re fin­de sig i, at Sik­ker­heds­rå­det kun kom­mer med en en­kelt kan­di­dat, som ge­ne­ral­for­sam­lin­gen skal god­ken­de. Lan­de­ne øn­sker fle­re nav­ne på bor­det, og det kan gi­ve Mo­gens Lyk­ke­toft mu­lig­hed for at på­ta­ge sig en rol­le som mæg­ler.

Iføl­ge se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Louise Ri­is Andersen fra Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er har Mo­gens Lyk­ke­toft mu­lig­hed for at ta­ge en pro­ce­du­re i brug, der ik­ke før har væ­ret an­vendt.

Han kan rå­d­fø­re sig med lan­de­ne og indstil­le til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen, hvor­dan for­lø­bet skal væ­re. Han kan og­så kom­me med si­ne an­be­fa­lin­ger, men det står Sik­ker­heds­rå­det frit for, om det vil ret­te sig ef­ter dem.

» Alt kan la­de sig gø­re, for det er sta­dig et me­get åbent spil. Men i den sid­ste en­de vil det hand­le om, hvad USA, Rusland og Ki­na kan bli­ve eni­ge om, « si­ger Louise Ri­is Andersen.

Ot­te mænd på po­sten

Øn­sket om at ud­pe­ge en kvin­de blev før­ste gang luf­tet af den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær Ko­fi An­nan og nord­man­den Gro Har­lem Brundt­land. I et de­bat­ind­læg i New York Ti­mes skrev de i fe­bru­ar, at det ef­ter ot­te mænd på den­ne post er på ti­de med en kvin­de.

I USA har li­ge­stil­lings­grup­per lan­ce­ret kampag­ner for at frem­me kvin­de­li­ge kan­di­da­ter. Man pe- ger iføl­ge The As­so­ci­a­ted Press på nav­ne som New Ze­alands tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster He­len Clark, den bul­gar­ske EU- kom­mis­sær Krista­li­na Ge­or­gie­va, den li­tau­i­ske præ­si­dent Da­lia Gry­bau­skai­te, Dan­marks stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Chi­les præ­si­dent Mi­chel­le Ba­che­let. ik­ke no­gen walk- over at bli­ve FN­ge­ne­ral­se­kre­tær.

Et hårdt slid

Da Ban Ki- moon meld­te sig som kan­di­dat i 2006, brug­te han et helt år på at rej­se rundt og sam­le op­bak­ning. Det hår­de slid må den kom­men­de ge­ne­ral­se­kre­tær og­så på­ta­ge sig, og der­for lig­ger job­bet bedst til kan­di­da­ter med tit­len for­hen­væ­ren­de.

Af­stem­nin­gen om den kom­men­de ge­ne­ral­se­kre­tær ven­tes gen­nem­ført i ef­ter­å­ret 2016. Man stem­mer i fle­re run­der og med far­ve­de stem­me­kort. Den luk­ke­de pro­ces skal sik­re, at kan­di­da­ten er ac­cep­ta­bel for al­le fem per­ma­nen­te med­lem­mer af Sik­ker­heds­rå­det. Hvis en­ten USA, Rusland, Ki­na, Stor­bri­tan­ni­en el­ler Frank­rig un­der af­stem­nin­gen stem­mer med et kort i en på for­hånd af­talt far­ve, der sig­na­le­rer et ve­to, vra­ges den på­gæl­den­de kan­di­dat.

Iri­na Boko­va fra Bul­ga­ri­en er fo­re­lø­big den ene­ste of­fi­ci­el­le kan­di­dat. Hun er ge­ne­ral­se­kre­tær for Unesco. New Ze­alands tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster He­len Clark er i dag le­der af FN’s ud­vikl i ngs­pro­gram og en stærk kan­di­dat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.