’’

BT - - NYHEDER - Pia Ol­sen Dyhr, SFs for­mand

Ti­den ta­ler for, at vi får en kvin­de på den hø­je­ste post i FN

SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr me­ner, at Dan­mark bør støt­te en kvin­de­lig kan­di­dat.

» Ti­den ta­ler for, at vi får en kvin­de på den hø­je­ste post i FN. Vi har i man­ge år haft kvin­der på an­dre top­po­ster. De er li­ge så kva­li­fi­ce­re­de som mænd. Des­u­den vil det sen­de et vig­tigt sig­nal til kvin­der i især ud­vik­ling­s­lan­de, at kvin­der kan kom­me helt til tops, « si­ger hun.

Øst­eu­ro­pas tur

Hun un­der­stre­ger, at øn­sket om en kvin­de­lig FN- ge­ne­ral­se­kre­tær ik­ke skal mis­for­stås på den må­de, at hun så vil af med Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

So­ci­al­de­mo­kra­ten Mette Gjer­skov, som er for­mand for Fol­ke­tin­gets uden­rigs­po­li­ti­ske nævn, me­ner og­så, at Dan­mark bør ar­bej­de på at fin­de en kvin­de til topjob­bet i FN. Det skri­ver hun i en tekst­be­sked fra Sval­bard, hvor hun er på rej­se.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skal der og­så ta­ges hen­syn til an­dre fak­to­rer .

e øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de me­ner, at tu­ren - 25 år ef­ter mu­rens fald - er kom­met til dem. Der­for er det ik­ke gi­vet, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan kom­me i be­tragt­ning. Stats­mi­ni­ste­ri­et har ik­ke no­gen kom­men­tar til sa­gen, og man skal hel­ler ik­ke ven­te, at FN står på dags­ord­nen, når Thor­ning i dag ta­ger imod den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel.

Hvis Thor­ning måt­te væ­re in­ter­es­se­ret i job­bet, og det ved hun kun selv, er det umu­ligt for hen­de at si­ge det, så læn­ge hun har sit nu­væ­ren­de job. Og det er be­stemt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.