Nan­na fryg­ter nyt over­fald

Et groft over­fald på Nan­na Sko­v­mand og hen­des kæ­re­ste har sat sig dy­be spor på krop og sjæl

BT - - NAF EDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

I RET­TEN

Øde­lag­te tæn­der, en flæk­ket læ­be, rygs­mer­ter og skram­mer i bag­ho­ve­det er ba­re nog­le af de fy­si­ske ska­der, som Nan­na Sko­v­mand på­drog sig i for­bin­del­se med et over­fald ju­le­nat sid­ste år.

Der­til kom­mer de psy­ki­ske mén. Si­den 23- åri­ge Nan­na Sko­v­mand og hen­des kæ­re­ste blev over­fal­det for­an de­res hjem på Kongs­høj­ga­de på Vester­bro i Kø­ben­havn har Nan­na Sko­v­mand væ­ret mær­ket af den tragi­ske hæn­del­se.

» De før­ste to må­ne­der var jeg slet ik­ke uden­for en dør, « for­tal­te Nan­na Sko­v­mand, da hun i går af­gav for­kla­ring om sit livs ma­re­ridt i Kø­ben­havns By­ret. En op­le­vel­se, der si­den har sat sig dy­be spor på bå­de krop og sjæl.

Nan­na Sko­v­mand har få­et po­st­trau­ma­tisk stress, har mod­ta­get kri­se­hjælp og har si­den over­fal­det gå­et til fy­si­o­te­ra­pe­ut på grund af rygs­mer­ter. Si­den over­fal­det har Nan­na Sko­v­mand des­u­den væ­ret sy­ge­meldt fra sit ar­bej­de.

» Hver gang jeg skal for­bi kæl­der­skak­ten, er jeg sik­ker på, de står der­ne­de. Jeg er sik­ker på, at de kom­mer for at slå os ihjel, « sag­de en ty­de­ligt be­rørt Nan­na Sko­v­mand.

For ban­ge til at fort­sæt­te

Rets­mø­det blev i går af­brudt, kort før Nan­na Sko­v­mand skul­le af­gi­ve for­kla­ring, for­di hun var ban­ge for at vid­ne, hvis sa­gens fi­re til­tal­te var til ste­de i lo­ka­let.

» De­res til­ste­de­væ­rel­se gør mig me­get angst. Jeg er ban­ge for, at jeg ik­ke kan vid­ne, hvis de er her, « for- kla­re­de Nan­na Sko­v­mand.

De fi­re til­tal­te un­ge mænd i sa­gen blev ef­ter­føl­gen­de ført ud af rets­sa­len og ind i et til­stø­de­n­de lo­ka­le.

Om over­fal­det for­kla­re­de Nan­na Sko­v­mand, at en ukendt ger­nings­mand med et ara­bi­sk ud­se­en­de op­søg­te og råb­te ad par­ret, hvor­ef­ter han smadre­de en glas­fla­ske i ho­ve­d­et på hen­des kæ­re­ste.

Ef­ter­føl­gen­de skal om­kring fi­re ukend­te ger­nings­mænd an­gi­ve­ligt væ­re stormet ud af et kæl­der­rum i nær­he­den, hvor­ef­ter de stod i en rund­kreds og blev ved med at slå og spar­ke hen­des kæ­re­ste.

Fryg­te­de for kæ­re­stens liv

Nan­na Sko­v­mand for­tal­te og­så, at hun ef­ter­føl­gen­de greb ind, for­di hun var ban­ge for, at de var ved at slå hen­des kæ­re­ste ihjel.

» Jeg prø­ver at bry­de ind, og så er der én, der gri­ber fat i min kra­ve, så jeg fal­der, og så mær­ker jeg det før­ste slag med kæ­den, « sag­de Nan­na Sko­v­mand.

Hun hu­sker ik­ke præ­cist, hvor man­ge slag hun fik, men hun gen­kend­te straks den om­tal­te cy­kelkæ­de, da den blev vist frem i rets­sa­len.

Som føl­ge af sla­ge­ne be­svi­me­de Nan­na Sko­v­mand, og da hun kom til sig selv igen, var dren­ge­grup­pen ved at for­la­de ste­det til fods.

Næg­ter sig skyl­di­ge

De til­tal­te un­ge mænd næg­ter sig al­le skyl­di­ge, men har al­le i et tid­li­ge­re rets­mø­de er­kendt, at de op­holdt sig i en cy­kelkæl­der i Kongs­høj­ga­de ju­le­af­ten sid­ste år i det tids­rum, hvor det vold­som­me over­fald fandt sted.

De fi­re un­ge mænd er til­talt for vold af sær­lig rå, brutal el­ler far­lig ka­rak­ter ef­ter straf­fe­lovens § 245, hvil­ket kan straf­fes med op til seks års fængsel.

Rets­sa­gen be­gynd­te tors­dag 16. april, hvor der blev ned­lagt nav­ne­for­bud i sa­gen an­gå­en­de de til­tal­te. Der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen den 4. ju­ni 2015.

mjes@ bt. dk

Så­dan så Nan­na Sko­v­mand ud li­ge ef­ter over­fal­det.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.