DF kla­ger over Cory­don( g) Cory­don: Alt er fo­re­gå­et ef­ter bo­gen

Bjar­ne Cory­don bør læg­ge alt om bud­de­ne på Dong frem, ly­der det fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

BT - - NF ER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HEM­ME­LIG­HEDS­KRÆM­ME­RI

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) får nu en kla­ge­sag på hal­sen for sin rol­le i sa­gen om sal­get af ak­tier i ener­gi­sel­ska­bet Dong til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs sid­ste år.

Det er Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der har ta­get det ut­ra­di­tio­nel­le skridt at kla­ge over Cory­don til Fol­ke­tin­gets øver­ste le­del­se, Præ­si­di­et.

» Det har væ­ret ty­de­ligt, at der har væ­ret en uhørt grad af luk­ket­hed om sal­get af de­le af Dong til Gold­man Sa­chs. Vi har op­le­vet i Fol­ke­tin­get, at vi ik­ke kan få svar på spørgs­mål, der er helt na­tur­li­ge at stil­le, spe­ci­elt hvil­ke al­ter­na­ti­ve bud der har væ­ret på Dong, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi ved, at pen­sions­kas­ser­ne og­så bød, men vi kan ik­ke få at vi­de hvil­ke bud. Det skal vi selv­føl­ge­lig ha­ve be­sked om, så vi kan kon­trol­le­re og vur­de­re, om Cory­don har hand­let kor­rekt på skat­tey­der­nes veg­ne, « ud­dy­ber Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

ATP kom med et godt bud

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kla­ger til Fol­ke­tin­gets øver­ste le­del­se over fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S).

Fo­to: Scan­pix Jour­na­li­sten Anders- Pe­ter Mat­hi­a­sen ud­gav i sid­ste må­ned bo­gen ’ Det bed­ste bud’, der blandt an­det hæv­der, at ATP gav et bud på Dong, der mat­che­de bud­det fra Gold­man Sa­chs.

» Hvis det er sandt, som det hæv­des i bo­gen, at den dan­ske pen­sions­kas­se­gi­gant ATP gav et bud på Dong, der fuldt ud mat­che­de bud­det fra Gold­man Sa­chs, hvor­for valg­te re­ge­rin­gen så ik­ke det bud? Det skal Lyk­ke­toft ( S) øn­sker ik­ke at kom­men­te­re kla­gen, men for­man­dens kon­tor op­ly­ser til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at kla­gen vil bli­ve be­hand­let, når den er ind­gi­vet.

For­står kla­gen

Fol­ke­tin­gets næst­for­mand Ber­tel Haar­der ( V) si­ger til DR Nyhe­der, at han godt for­står kla­gen over Cory­don, men at han ik­ke vil fæl­de dom, før han har få­et en nær­me­re for­kla­ring.

En­heds­li­stens præ­si­di­e­med­lem, Per Clau­sen, kal­der det over for DR Nyhe­der ’ helt op­lagt’, at Fol­ke­tin­gets le­del­se ser nær­me­re på sa­gen. Det om­strid­te salg af Dong for 11 mil­li­ar­der kro­ner i ja­nu­ar sid­ste år med­før­te, at SF valg­te at for­la­de re­ge­rin­gen, og par­tiets for­mand An­net­te Vil­helm­sen, gik af.

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

Sal­get af de­le af Dong til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs er gå­et helt ef­ter bo­gen.

Så­dan ly­der det fra fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S), der nu får en kla­ge­sag på hal­sen fra Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Thu­le­sen Da­hl me­ner, at Cory­don har pligt til at op­ly­se om al­le bud, der blev ind­gi­vet i for­bin­del­se med salgs­pro­ces­sen.

Men så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke, ly­der det fra fi­nans­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.