JAN FOGS SID­STE

Ejen­doms­mæg­le­ren hav­de en ori­gi­nal plan for, hvad der skul­le ske med ham ef­ter dø­den – lør­dag bli­ver han be­gra­vet

BT - - NF DER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk la­ly@ bt. dk

BI­SÆT­TEL­SE

Laurits Bak Lyck Jan Fog får ef­ter sin død sit sid­ste øn­ske op­fyldt. At få sin aske spredt på dét hav, der stod ham så nær. Øre­sund, hvor den kend­te luksus­mæg­ler el­ske­de at sej­le.

Fle­re af ny­ligt af­dø­de Jan Fogs tæt­te ven­ner for­tæl­ler til BT, at liebha­ver- mæg­le­ren skal bisættes fra Sko­vs­ho­ved Kir­ke nord for Kø­ben­havn lør­dag. Her vil fa­mi­lie, ven­ner og be­kend­te ta­ge de­res sid­ste af­sked med Jan Fog.

» Jan vil bli­ve bi­sat fra Sko­vs­ho­ved Kir­ke på lør­dag, « si­ger Lyk­ke Fen­ster Mar­tin­sen til BT – hun har sam­men med sin mand Ni­els Erik Mar­tin­sen i man­ge år væ­ret næ­re ven­ner med af­dø­de Jan Fog, der dø­de plud­se­ligt tors­dag af en in­fek­tion i for­bin­del­se med stam­cel­le­be­hand­ling af hans kræft- syg­dom.

Til havs

Det for­ven­tes, at bi­sæt­tel­sen vil bli­ve be­søgt af man­ge af Jan Fogs kend­te ven­ner og be­kend­te, der flok­ke­des om ejen­doms­mæg­le­ren, når de skul­le kø­be og sæl­ge bo­li­ger.

Ef­ter bi­sæt­tel­sen skal Jan Fog bræn­des, og hans aske skal spre­des ud over Øre­sund. Det be­kræf­ter kil­der tæt på fa­mi­li­en over­for BT.

At den kend­te og vel­lid­te liebha­ver­mæg­lers aske skal spre­des over net­op Øre­sund, er på in­gen må­de til­fæl­digt.

Ste­det rum­mer dybt per­son­li­ge min­der for den 66- åri­ge af­dø­de.

Det var nem­lig sam­me sted, bå­de Jan Fogs far og mor fik de­res sid­ste hvi­le­sted, da de dø­de, for­tal­te den kend­te ejen­doms­mæg­ler i 2013 til BT.

» Det fo­re­gik ved, at mi­ne brød­re og jeg samt nog­le af vo­res ven­ner, som kend­te min mor, kør­te ud til ky­sten lidt nord for mit hjem. Der gik vi ud til van­det, hvor jeg holdt en min­de­ta­le for min mor. Og så drys­se­de vi min mors aske ud over Øre­sund, « for­tal­te ejen­doms­mæg­le­ren den­gang om sin mors askespred­ning. Jan Fogs mor dø­de i ef­ter­å­ret 2013, 94 år gam­mel.

Da den nu af­dø­de ken­dis- ler me­get tid og mil­li­o­ner af kro­ner på at få fo­re­ta­get sin kræft­be­hand­ling i Te­xas i USA, hvor man på An­der­son Can­cer Cen­ter for­søg­te at få bugt med hans syg­dom.

Jan Fog rej­ste iføl­ge uge­bla­dets op­lys­nin­ger frem og til­ba­ge mindst en gang om må­ne­den for at kom­me un­der be­hand­ling af kyn­di­ge te­xan­ske hæn­der.

66- åri­ge Jan Fog fik dog ud­ført en stam­cel­le­trans­fu­sion i Dan­mark, for­di den el­lers vil­le ha­ve med­ført tre må­ne­ders op­hold i Te­xas.

Fog hav­de gan­ske en­kelt svært ved at se sig selv væ­re væk fra Dan­mark så læn­ge.

Trans­fu­sio­nen blev der­for fo­re­ta­get på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn, hvor han fik ind­ført dna fra en 25- årig tysk kvin­de­lig do­nor.

I be­gyn­del­sen vir­ke­de be­hand­lin­gen til­sy­ne­la­den­de. I hvert fald sag­de en be­gej­stret Jan Fog til Se og Hør:

» Det gik li­ge ef­ter bo­gen. På mit væ­rel­se stod der et dan­ne­brog. Jeg spurg­te per­so­na­let: ’ Hvad skal fla­get?’. Og de sag­de: ’ Du har jo fød­sels­dag, du er født på ny’. «

Men Jan Fog skul­le ik­ke få lang tid i sit nye liv. For­vær­rin­gen i hans til­stand ske­te me­get plud­se­ligt. I tors­dags hav­de en in­fek­tion fra stam­cel­le­trans­fu­sio­nen få­et så slemt fat i den 66- åri­ge, at han var ble­vet lagt i ko­ma.

Desvær­re var ska­den sket, og tid­ligt tors­dag af­ten løb le­ve­man­den Jan Fogs ti­meg­las ud, og han sov stil­le ind.

Ma­hat­ma Gandhi

var kendt som fri­heds­hel­ten fra In­di­en. Han blev slå­et ihjel i 1948 af en fun­da­men­ta­li­stisk hin­du. Ef­ter­føl­gen­de blev Gand­his aske for­delt i en ræk­ke ur­ner, som blev sendt ud til hans til­hæn­ge­re rundt om i In­di­en for at kun­ne bli­ve vist frem ved min­de­høj­ti­de­lig­he­der. Og det er en af dis­se ur­ner, som 60 år ef­ter Gand­his død blev strø­et i ha­vet mel­lem den ara­bi­ske halvø og In­di­en ef­ter øn­ske fra Gand­his ef­ter­kom­me­re.

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

Neil Arm­strong

var den før­ste mand på må­nen. Han blev ver­dens­be­rømt for sin enk­le sæt­ning ’ et lil­le skridt for et men­ne­ske, men et gi­gan­tisk spring for men­ne­ske­he­den’ til­ba­ge i 1969, da han steg ud af Apol­lo 11, som det før­ste men­ne­ske på må­nen. Ved hans død i 2012 blev Neil Arm­strongs aske spredt ud over van­det fra et ame­ri­kansk han­garskib.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.