Mystik om ’ uhel­dig hæn­del­se’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Oluf Gyrd Löfquist

el­ler Gyrd Löfquist var en dansk sku­e­spil­ler kendt fra ad­skil­li­ge birol­ler i dan­ske film som bl. a. ’ Fa­mi­li­en Gyl­den­kål spræn­ger ban­ken’, ’ Nat­te­vag­ten’, ’ Adams æb­ler’ og ’ Drøm­men’, og tv- se­ri­er som ’ Ma­ta­dor’, ’ Stris­ser på Sam­sø’, ’ Taxa’ og ’ Ho­tel­let’. Ef­ter Löfquists død i 2012 fik han strø­et sin aske over ha­vet.

’ Jan var i al­le li­vets mål en figh­ter og en vin­der – men en uhel­dig hæn­del­se gjor­de, at han ik­ke vandt over sin syg­dom’, slut­ter den af­dø­de liebha­ver- mæg­ler Jan Fogs næ­re ven, Sus­an­ne As­ferg, en pres­se­med­del­el­se, som hun ud­send­te på eg­ne og fa­mi­li­ens veg­ne, da­gen ef­ter Fogs plud­se­li­ge død på Rigs­ho­spi­ta­let.

Den kend­te ejen­doms­mæg­ler var un­der be­hand­ling for leukæ­mi, og­så kal­det blod­kræft.

Her blev han be­hand­let med stam­cel­ler fra en 25- årig kvin­de­lig do­nor, som han fik ind i sin egen krop ved trans­fu­sion.

Det er den ene­ste kend­te be­hand­ling til at be­kæm­pe leukæ­mi på det sta­die som Fog hav­de det. Men un­der den sid­ste trans­fu­sion gik no­get galt. Den 66- åri­ge liebha­ver- mæg­ler på­drog sig an­gi­ve­ligt en livs­far­lig virus i for­bin­del­se med ru­ti­ne­be­hand­lin­gen, der send­te ham i en ko­ma­til­stand, som han al­drig våg­ne­de op fra igen.

I dag er der in­gen fra Fogs nær­me­ste fa­mi­lie, el­ler de tæt­te­ste ven­ner, der vil kom­men­te­re de­tal­jer el­ler de nær­me­re om­stæn­dig­he­der om­kring Jan Fogs døds­fald.

Den ene­ste, der har ud­talt sig –

Kap­ta­jn Carl­sen

blev ver­den­skendt i 1952 som kap­ta­j­nen på Flying En­ter­pri­se, der ik­ke vil­le for­la­de den syn­ken­de sku­de. Al­le an­dre pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer var af Carl­sen ble­vet be­or­dret til at for­la­de ski­bet. Men kap­ta­jn Carl­sen selv for­blev på sit syn­ken­de skib i to uger, ind­til det sank helt, og han blev red­det. Da den tapre ka­ta­jn dø­de i 1989, skul­le hans aske – selv­føl­ge­lig – spre­des ud over ha­vet, præ­cis der hvor Flying En­ter­pri­se gik på grund. ud­over As­fergs pres­se­med­del­el­se – er Fogs ven Erik Brandt, der til BT har for­talt, at han modt­og en sms fra Fog, to da­ge før han dø­de. Her skri­ver Fog selv, at han hav­de få­et me­re end en virus:

» Han skrev, at han hav­de få­et blod­for­gift­ning. Og at det nok va­re­de lidt tid, in­den han kom til­ba­ge. Han var klar over, at han var al­vor­ligt syg, « sag­de den kend­te mo­de­mand til BT i we­e­ken­den. BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Jan Fogs bror Ivar Abild­høj Fog, der ik­ke er vendt til­ba­ge på BTs hen­ven­del­se.

Vi har og­så talt med kvin­den bag pres­se­med­del­el­sen og for­mu­le­rin­gen ’ en uhel­dig hæn­del­se’.

Men Sus­an­ne As­ferg, der har støt­tet Jan Fog som bå­de nær ven og som læ­ge he­le vej­en gen­nem hans syg­doms­for­løb, vil ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt ud­dy­be for­mu­le­rin­gen ’ en uhel­dig hæn­del­se’, el­ler for­kla­re, hvad der gem­mer sig bag.

BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt, om der gem­mer sig nog­le hidtil ukend­te om­stæn­dig­he­der el­ler en kon­flikt mel­lem Fogs fa­mi­lie samt læ­ger og/ el­ler per­so­na­le på Rigs­ho­spi­ta­let i for­bin­del­se med den 66- åri­ge mands plud­se­li­ge død un­der be­hand­lin­gen.

BT har talt med Sus­an­ne As­ferg. Hun vil ik­ke ci­te­res, men for­kla­rer, at hun godt ved, at hun skrev ’ en uhel­dig hæn­del­se’. Men at hun desvær­re ik­ke kan ud­ta­le sig, spe­ci­elt for­di hun og­så er læ­ge. kse/ la­ly

Jakob Ejers­bo

var en dansk for­fat­ter, der blandt an­det stod bag ro­ma­nen Nord­kraft. Han fik sin aske spredt fra top­pen af det afri­kan­ske bjerg Ki­li­manja­ro. Det var der en helt be­stemt år­sag til. For­fat­te­ren var nem­lig i gang med en tri­lo­gi om Afri­ka, da han blev klar over, at hans tid var ved at rin­de ud. Der­for bad han sin ven Mor­ten Als­in­ger om at spre­de sin aske ud fra bjer­get. Og så­dan blev det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.