REJ­SE TIL HAVS

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

SPREDT ASKE KUN I HA­VET Jan Fogs øn­ske om at få sin aske spredt over Øre­sund de­les af fle­re og fle­re i for­bin­del­se med bi­sæt­tel­ser. Ik­ke mindst af sej­le­re el­ler per­so­ner, der har bo­et nær van­det.

» Det er i sti­gen­de grad po­pu­lært at få asken spredt på ha­vet på den må­de. Det kræ­ver dog, at der ik­ke er ta­le om en sø el­ler en fjord, men ek­sem­pel­vis Øre­sund el­ler Kat­te­gat ac­cep­te­res som åbent hav, « for­kla­rer be­de­mand Chri­sti­an Ul­da­hl fra Hor­n­bæk i Nord­s­jæl­land.

» Si­den 2009 har det og­så væ­ret en be­tin­gel­se, at den af­dø­de i le­ven­de li­ve ud­tryk­ke­ligt har øn­sket at få spredt sin aske over ha­vet. El­lers skal de på­rø­ren­de un­der­skri­ve en tro- og love- er­klæ­ring om, at det var den af­dø­des eget øn­ske. Det skal be­gra­vel­sesmyn­dig­he­den – ty­pisk den kir­ke­bogs­før­en­de sog­ne­præst – så god­ken­de, « til­fø­jer be­de­man­den.

Han vur­de­rer, at godt 10 pro­cent af de af­dø­de, som han kom­mer i kon­takt med, får de­res aske spredt over ha­vet. baa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.