Mug­gen mad til de æl­dre

Be­bo­er­ne på ple­je­cen­tret i Vi­by får ser­ve­ret elen­dig mad

BT - - NF DER - Mor­ten Svith mosv@ stift en. dk

ULÆK­KER MAD

På­rø­ren­de til be­bo­e­re på ple­je­cen­ter i Vi­by har gen­nem år rendt le­de­re, em­beds­mænd og rå­d­mænd på dø­re­ne for at få løft et kva­li­te­ten af de æl­dres mad. Nu vi­ser de æl­drema­den frem.

Et halvt fransk­brød fyldt med mug­plet­ter er et sym­bol på tin­ge­nes til­stand.

» Et sym­bol på al­le de ulækre ting min mor og vel så og­så de øv­ri­ge be­bo­e­re på Ple­je­cen­ter Ro­sen­vang får ser­ve­ret, « si­ger Ma­rie Nør­gaard Laur­sen.

Hen­des 88 - åri­ge mor har bo­et i en af ple­je­bo­li­ger­ne i Vi­by i tre år. Gen­nem stort set li­ge så lang tid har Ma­rie Nør­gaard Laur­sen for­søgt på den kon­struk­ti­ve må­de at få ple­je­cen­te­ret til at hæ­ve ni­veau­et i køk­ke­net, li­ge fra ind­køb af råva­rer over op­be­va­ring til til­be­red­ning og an­ret­ning.

» Jeg har fulgt spil­le­reg­ler­ne og hen­vendt mig til le­der, om­rå­de­le­der, em­beds­mænd og rå­d­mænd. Jeg har ta­get bil­le­der af ma­den og vist til dem. Når de ser dem, si­ger de: ’ Nej, det ser ik­ke læk­kert ud.’ Og så sker der ik­ke me­re, « si­ger Ma­rie Nør­gaard Laur­sen, der nu ser sig nødsa­get til at rå­be op.

Be­vi­ser

Der­for har hun vist År­hus Stift sti­den­de en lang ræk­ke bil­le­der af ma­den, ta­get gen­nem he­le pe­ri­o­den. Nog­le af dem brin­ger vi her.

Ma­rie Nør­gaard Laur­sen er ik­ke ale­ne om at rå­be op over uap­pe­tit­li­ge ser­ve­rin­ger, mang­len­de va­ri­a­tion i ko­sten, for gam­le mad­va­rer og ge­ne­relt mang­len­de sty­ring på mad­fron­ten på cen­tret.

Det gør og­så Lo­ne Svinth, hvis far bo­e­de på sam­me ple­je­cen­ter, til han dø­de for godt et halvt år si­den.

» Vi be­gynd­te for tre år si­den, hvor vi holdt et mø­de sam­men med de be­bo­e­re, der var in­ter­es­se­re­de i, hvor­dan ma­den kun­ne for­bed­res. Det gik vi vi­de­re til le­del­sen med, og vi har ar­bej­det vi­de­re ad den vej si­den, men der sker ik­ke no­get. «

» Der var al­drig frisk sa­lat, agurk el­ler to­mat. «

Be­bo­er­ne be­ta­ler 3.350 kr. om må­ne­den for kost.

» Det må kun­ne gø­res me­get bed­re for de pen­ge. Men det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at der er fo­kus på ma­den, og at der er nog­le, der en­ga­ge­rer sig i at ser­ve­re sund og læk­ker mad for be­bo­er­ne, « si­ger Lo­ne Svinth.

Stiv og ind­tør­ret steg

Aft ens­ma­den er en hi­sto­rie for sig selv. Sel­ve ret­ten bli­ver le­ve­ret af et ek­ster­nt fi rma. Den skal så var­mes i ple­je­cen­te­rets køk­ken, hvor til­be­hør som kar­to­fl er og st­u­ve­de ær­ter og­så bli­ver la­vet.

» Ma­den fra den ek­ster­ne le­ve­ran­dør var så dår­lig, at ik­ke en­gang vo­res hund gad æde den. Min mor blev så træt af den, at vi for halvan­det år si­den fi k en aft ale om, at vi kun­ne sæt­te en ko­ge­pla­de og en lil­le ovn op i hen­des køk­ken.

Her la­ver hun nu, med lidt hjælp fra min sø­ster og mig selv sin aft ens­mad, « for­tæl­ler Ma­rie Nør­gaard Laur­sen.

Aft ens­ma­den kan for ek­sem­pel væ­re kar­bo­na­der, der er stegt i for­vej­en, el­ler ski­ver af ok­ses­teg el­ler fl æske­s­teg.

» Det bli­ver så sat i ov­nen på Ro­sen­vang i 40 - 45 mi­nut­ter ved 180 gra­der og bli­ver til en tør sub­stans. Så­dan en ski­ve steg er helt stiv og ind­tør­ret og ik­ke til at tyg­ge i for et æl­dre men­ne­ske, « si­ger Lo­ne Svinth.

Hun me­ner, at ma­den er be­reg­net til at bli­ve var­met op i en in­du­striovn med damp, så ma­den ik­ke tør­rer ud. Så­dan en har de ba­re ik­ke i køk­ke­net på Ro­sen­vang.

Lo­ne Svinth, der er med­lem af bru­ger - og på­rø­ren­de­rå­det på Ro­sen­vang, og som og­så er valgt ind i kom­mu­nens æl­dre­råd, me­ner ik­ke, at Ro­sen­vang er det ene­ste sted, der er pro­ble­mer med ma­den.

» Mit ind­tryk er, at det svin­ger me­get fra sted til sted. Der er ik­ke en fæl­les stan­dard for ma­den. Og det er trist, vi ik­ke er kom­met no­gen veg­ne med at få løft et am­bi­tions­ni­veau­et på Ro­sen­vang, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.