Far­vel til hver fj er­de DF- by­rå­ds­med­lem

BT - - NF DER -

AF­GANG

Si­den kom­mu­nalval­get i 2013 har me­re end hver fj er­de af de by­rå­ds­med­lem­mer, der den­gang blev valgt for Dansk Fol­ke­par­ti, for­ladt par­ti­et. Det vi­ser en gen­nem­gang af de 98 kom­mu­nal­be­sty rel­ser, som Søn­dags­a­vi­sen har fo­re­ta­get.

Dansk Fol­ke­par­ti fi k valgt 69 nye by­rå­ds­med­lem­mer ved sid­ste kom­mu­nalvalg, og 18 af dem er ik­ke læn­ge­re med- lem af par­ti­et. Det er ho­ved­sag­ligt per­son­li­ge op­gør, der er skyld i det. Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

» Det er ik­ke an­det end per­son­f­nid­der, for vi er næ­sten al­le sam­men eni­ge om po­li­tik­ken. Men jeg er da ked af, jeg ik­ke er med­lem læn­ge­re, når jeg har væ­ret med helt fra be­gyn­del­sen, « si­ger tid­li­ge­re med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti gen­nem 25 år i Es­b­jerg Fred­die Mad­sen til avi­sen.

Det be­ty­der, at der nu ik­ke er med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­ti i Es­b­jerg By­råd, da beg­ge DFs med­lem­mer har meldt sig ud.

Pres­set ud

Iføl­ge Fred­die Mad­sen blev han kaldt til en kam­me­rat­lig sam­ta­le med en per­son i le­del­sen, for­di han hav­de nog­le ue­nig­he­der med den lo­ka­le for­mand, og han for­tæl­ler, at der blev lagt pres på ham for selv at mel­de sig ud af par­ti­et.

» De kun­ne jo ik­ke eks­klu­de­re mig, for jeg hav­de jo ik­ke gjort no­get galt. Par­ti­et er ble­vet fuld­stæn­dig dik­ta­to­risk, og jeg kan ik­ke for­stå, at man kal­der sig et de­mo­kra­tisk par­ti, for der er in­gen i Dansk Fol­ke­par­ti, der må si­ge sin me­ning, « si­ger han.

Off ent­lig kri­tik

Iføl­ge le­del­sen i Dansk Fol­ke­par­ti blev Fred­die Mad­sen eks­klu­de­ret, for­di han hav­de kri­ti­se­ret den lo­ka­le for­mand i pres­sen, og det lig­ger og­så til grund for fl ere eks­klu­de­rin­ger i par­ti­et, som har en me­get klar re­gel:

» Man skal hol­de tin­ge­ne in­ter­nt. Der er vi nok lidt me­re fi rma­o­ri­en­te­re­de. Li­ge­som i en fa­mi­lie – der går man hel­ler ik­ke ud og for­tæl­ler, at ko­nen er dum. Man snak­ker om det in­den for fa­mi­li­en og lø­ser pro­ble­mer­ne, « si­ger par­ti­se­kre­tær Poul Lind­holm Nielsen til Søn­dags­a­vi­sen.

Dansk Fol­ke­par­ti op­ly­ser til avi­sen, at 11 af de 18 by­rå­ds­med­lem­mer selv har meldt sig ud, mens re­sten er ble­vet eks­klu­de­ret.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.