In­gen som­mer­hus­fe­rie uden net­for­bin­del­se

BT - - NF DER -

Be­lig­gen­hed og som­mer­hu­sets stan­dard tæl­ler. Men som­mer­hus­ud­le­jer­ne op­le­ver i år og­så en kraft ig eft er­spørgsel eft er internet, og det skal væ­re en god for­bin­del­se, så man kan strea­me fi lm, op­ly­ser ud­lej­nings­fi rma­et Sol og Strand. Det er imid­ler­tid kun 60 pct. af ud­lej­nings­hu­se­ne, der til­by­der in­ter­net­for­bin­del­se.

skøn­nes der at væ­re i Dan­mark, iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. An­tal­let af god­kend­te bud­dhi­sti­ske tros­sam­fund i Dan­mark, ste­get fra fem til 15 fra 2005 til 2015. Sam­ti­dig bli­ver der sta­dig fær­re med­lem­mer af den dan­ske fol­kekir­ke. Der an­slås at væ­re 230.000- 300.000 mus­li­mer i Dan­mark – det sva­rer til cir­ka fem pro­cent af be­folk­nin­gen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.