Pas på de her to uden­land­ske tri­ck­ty­ve

BT - - NYHEDER -

SVIND­LE­RE

Husk at væ­re op­mærk­som på di­ne ko­der, næ­ste gang du bru­ger dit dan­kort.

Nord­s­jæl­lands Po­li­ti eft er­ly­ser nem­lig en mand og en kvin­de for om­fat­ten­de tri­ck­ty­ve­ri­er. Iføl­ge po­li­ti­et har par­ret afl uret fl ere end 50 pin­ko­der ved at kig­ge folk over skul­de­ren.

Par­ret har her­eft er stjå­let kor­tet og hæ­vet pen­ge, og på den må­de har de si­den 2013 stjå­let over 150.000 kro­ner i Nord­s­jæl­land.

De to tri­ck­ty­ve har hu­se­ret i he­le lan­det og rej­ser an­gi­ve­ligt ind og ud over græn­sen. De er sidst ble­vet set i Brøns­høj, og po­li­ti­et er over­be­vist om, at de be­fi nder sig i Dan­mark li­ge nu.

De be­skri­ves som væ­ren­de i 40er­ne med øst­eu­ro­pæ­isk ud­se­en­de. Kvin­den bæ­rer bril­ler med lyst stel, er al­min­de­lig af byg­ning og iført mørkt tøj. Hun har sort hår, sam­let i nak­ken, og bæ­rer på en skul­derta­ske.

Man­den er kraft igt byg­get, har kort, sort, tyndt hår og er iført mørk be­klæd­ning.

Po­li­ti­et be­der vid­ner om at rin­ge 114, hvis de to bli­ver set.

BNB

Mug­gent fransk­brød, et par us­selt ud­se­en­de ski­ver kød og forl­oren skild­pad­de på då­se er no­get af den mad, der bli­ver budt de æl­dre. Des­u­den er der ik­ke en­gang ket­chup og sen­nep til den klas­si­ske rø­de pøl­se. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.