In­gen ta­ger skral­det

BT - - NYHEDER -

Ma­ri­an­ne Fa­j­strup

Si­den tirs­dag i sid­ste uge har in­gen ta­get skral­det i Kø­ben­havn. Skral­de­mæn­de­ne har ned­lagt ar­bej­det, for­di de er ut­ryg­ge ved at skul­le ar­bej­de for et nyt fi rma fra på fre­dag, hvor op­ga­ven med at hen­te kom­mu­nens skrald over­går til en ny le­ve­ran­dør, skri­ver B. dk. » Vi hav­de jo hå­bet på, at de gik i gang igen i dag ( man­dag, red.), men li­ge nu kan vi ik­ke si­ge no­get om, hvor­når skral­det igen bli­ver hen­tet for kø­ben­hav­ner­ne, « si­ger Jens Purup, der er en­heds­chef for Aff ald og Gen­brug i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, til B. dk.

Gem aff al­det

Ar­bejds­ned­læg­gel­sen ram­mer he­le Kø­ben­havn og om­fat­ter al­le ty­per afh ent­ning af aff ald – bå­de stor­s­krald, ha­ve­aff ald og hus­hold­nings­aff al­det. Hvis man har stil­let aff ald ud til af­hent­ning – uan­set hvil­ken ty­pe – skal man sæt­te det til­ba­ge igen. Aff ald, der lig­ger på for­to­vet, skal ind på grun­den igen.

» Kø­ben­hav­ner­ne skal ik­ke stil­le no­get som helst ud til afh ent­ning, før kon­fl ik­ten er over­stå­et. Og vi skal nok mel­de ud, når kon­fl ik­ten afb læ­ses, « si­ger Jens Purup.

Gen­brugs­plad­ser­ne er sta­dig åb­ne, så hvis man el­lers selv kan trans­por­te­re det, kan man her afl eve­re stor­s­kral­det, ha­ve­aff al­det, elek­tro­nik, med me­re. Men hus­hold­nings­aff ald er der in­gen an­dre lov­li­ge må­der at skil­le sig af med end at ven­te på skral­de­mæn­de­ne og ind­sam­lings­bi­len.

» Hvis man har me­re hus­hold­nings­aff ald, end der kan væ­re i be­hol­de­ren, skal man stil­le det i sæk­ke ved si­den af be­hol­de­ren. Så ta­ger skral­de­mæn­de­ne det med, når de går på ar­bej­de igen, « si­ger Jens Purup.

Skral­det be­gyn­der at ho­be sig op i Kø­ben­havn.

Fo­to: Berit Hartung

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.