Jo­nat­han blev pres­set

’ Han hav­de svært ved at si­ge nej’, for­tæl­ler fa­mi­li­en til 34- åri­ge Jo­nat­han Holst Nielsen, der blev fun­det dræbt i en mer­gel­grav

BT - - DER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

DRABS­SAG

Den 34- åri­ge Jo­nat­han Holst Nielsen, der for en uge si­den blev fun­det bag­bun­det og skudt i en mer­gel­grav på Sydsjæl­land, blev pres­set før sin død.

Det skri­ver hans ef­ter­lad­te for­æl­dre og sø­ster i et brev til kol­le­ger og ven­ner, som tv2. dk har få­et ind­sigt i og lov til at of­fent­lig­gø­re af fa­mi­li­en.

» Jo­nat­han var en god dreng med et godt hu­mør og al­tid vil­lig til at hjæl­pe an­dre. Men han hav­de svært ved at si­ge ’ nej’, og til ti­der lo­ve­de han ting, han ik­ke var i stand til at hol­de. Vi har på for­nem­mel­sen, at Jo­nat­han mod slut­nin­gen af sit liv føl­te, at han blev pres­set til at gø­re ting ( for an­dre), som han ik­ke bur­de ha­ve gjort, men som han af­vi­ste at ta­le med sin fa­mi­lie om, « står der i bre­vet, skri­ver tv2. dk. det på hæn­der og fød­der i den sydsjæl­land­ske mer­gel­grav.

» Det har væ­ret over­væl­den­de, men af­hol­der os på sam­me tid fra at fal­de helt fra hin­an­den, « skri­ver fa­mi­li­en, der slut­ter de­res far­vel­brev til søn­nen med or­de­ne:

For­søg­te at skju­le li­get

» Jo­nat­han, til­giv os, at vi ik­ke var i stand til at gu­i­de dig bed­re. «

Det var to dren­ge på fi­ske­tur, der sid­ste tirs­dag fandt li­get af det 34- åri­ge mor­dof­fer skjult i mer­gel­gra­vens vand. Ger­nings­mæn­de­ne hav­de iføl­ge BTs op­lys­nin­ger for­søgt at skju­le li­get af den 34- åri­ge så godt som mu­ligt ved at bin­de tun­ge vægt­klod­ser på li­get i hå­bet om, at det vil­le bli­ve holdt ne­de un­der van­det.

Fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti er der fo­re­lø­big ik­ke ble­vet meldt no­get ud om et for­modet mo­tiv til dra­bet.

TIRS­DAG 28. APRIL 2015

Po­li­ti­et ved ste­det i Her­luf­mag­le, hvor den 34- åri­ge Jo­nat­han Holst Nielsen blev fun­det sid­ste tirs­dag. Fo­to: Lind Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.