Re­gion svin­ger med den sto­re spa­rek­niv

Re­gion Midtjyl­land har frem­lagt for­slag til be­spa­rel­ser for 824 mil­li­o­ner kr.

BT - - NAF EDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SPA­RE- HUG

Re­gion Midtjyl­land skal nu ha­ve fun­det den sto­re spa­rek­niv frem, ef­ter at ad­mi­ni­stra­tio­nen har la­vet et ka­ta­log med mu­li­ge be­spa­rel­ser for i alt 824 mil­li­o­ner kro­ner.

Re­gio­nen skal fin­de be­spa­rel­ser for sam­men­lagt 699 mil­li­o­ner kro­ner, for­di den midtjy­ske re­gion har sti­gen­de ud­gif­ter til me­di­cin, vi­de­reud­dan­nel­se af spe­ci­al­læ­ger og in­ve­ste­rin­ger i nye sy­ge­hu­se.

» Spa­re­pla­nen in­de­hol­der rig­tig man­ge for­slag. Nog­le rum­mer sto­re be­spa­rel­ser, an­dre små. Det vid­ner om, at vi har gen­nem­lyst he­le or­ga­ni­sa­tio­nen, « si­ger re­gions­di­rek­tør Bo Johansen i en pres­se­med­del­el­se.

’ Vil kun­ne mær­kes’

Spa­re­pla­nen fra re­gio­nen er 125 mil­li­o­ner kro­ner stør­re end det egent­li­ge spa­re­krav, og der­med er der plads til re­ser­ver og til, at po­li­ti­ker­ne kan pri­o­ri­te­re og væl­ge for­slag fra.

For­sla­ge­ne til be­spa­rel­ser ud­gør 3,4 pro­cent af brut­to­bud­get­tet i re­gio­nen. Ad- mi­ni­stra­tio­nen skal spa­re 13 pro­cent og der­med en stør­re an­del end øv­ri­ge om­rå­der, skri­ver re­gio­nen i pres­se­med­del­el­sen.

Re­gions­di­rek­tø­ren er­ken­der, at be­spa­rel­ser­ne og­så vil kun­ne mær­kes hos bor­ger­ne.

» For­sla­get kan ik­ke und­gå at be­ty­de, at en ræk­ke funk­tio­ner sam­les, og at nog­le pa­tien­ter der­med vil op­le­ve at få læn­ge­re til be­hand­ling og kon­trol­ler, « si­ger Bo Johansen.

Han un­der­stre­ger og­så, at for­sla­get på per­so­na­lesi­den vil få sto­re kon­se­kven­ser. Der­for er der ind­ført an­sæt­tel­ses­stop for bå­de le­de­re og me­d­ar­bej­de­re, så af­ske­di­ge­de me­d­ar­bej­de­re kan få mu­lig­hed for at få job, dér hvor der bli­ver brug for me­d­ar­bej­de­re.

Spa­re­ka­ta­lo­get er nu sendt i høring hos bå­de an­sat­te, kom­mu­ner, pa­tien­tor­ga­ni­sa­tio­ner og prak­ti­se­ren­de læ­ger frem til 8. maj.

Be­slut­nin­gen om, hvor der skal skæ­res, bli­ver en­de­lig ta­get af re­gions­rå­det på et mø­de 24. ju­ni.

» For­sla­get kan ik­ke und­gå at be­ty­de, at en ræk­ke funk­tio­ner sam­les, og at nog­le pa­tien­ter der­med vil op­le­ve at få læn­ge­re til be­hand­ling og kon­trol­ler, « si­ger re­gions­di­rek­tør Bo Johansen. Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.