Ne­pals kul­turs

Mindst fi­re af Ne­pals be­va­rings­vær­di­ge monu­men­ter på ver­dens­arvs­li­sten lig­ger i ru­i­ner ef­ter jord­s­kælv

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Han­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KULTURTAB

Det sto­re jord­s­kælv, der ryste­de Ne­pal lør­dag, ko­ster ik­ke kun liv. Skæl­vet har og­så øde­lagt en vig­tig del af lan­dets hi­sto­ri­ske arv, skri­ver bri­ti­ske BBC iføl­ge b. dk.

Mindst fi­re hi­sto­ri­ske monu­men­ter på Unescos ver­dens­arvs­li­ste er slemt be­ska­di­get. Iføl­ge Kun­da Dixit, che­fre­dak­tør på Ne­pa­li Ti­mes, er øde­læg­gel­ser­ne ’ kul­tu­relt set et uover­sku­e­ligt tab’.

Halv­de­len af al­le hjem og 80 pro­cent af temp­ler­ne i Bhak­ta­pur, Ne­pals bedst be­va­re­de gam­le by, er øde­lagt. Dha­ra­ha­ra- tår­net, og­så kendt som Bim­sen- tår­net, hvor man­ge turi­ster har stå­et og kig­get ud over Kat­h­man­du- da­len, er styr­tet sam­men i ru­i­ner, og Kat­h­man­dus Dur- bar er hårdt med­ta­get. Det er usik­kert, hvor­vidt de man­ge monu­men­ter vil bli­ve genop­byg­get.

» Vi har mi­stet de fle­ste af vo­res monu­men­ter, der var ud­pe­get som ver­dens­arv i Kat­h­man­du, Bhak­ta­pur og La­lit­pur. De kan ik­ke re­stau­re­res til de­res op­rin­de­li­ge stand, « si­ger hi­sto­ri­ker Prys­hot­tam Lo­chan Shre­stha iføl­ge BBC til ekan­ti­pur. com.

Jord­s­kæl­vet er det vær­ste, der har ramt Ne­pal si­den 1934, og må­l­te næ­sten ot­te på ri­ch­ter­ska­la­en. Ind­til vi­de­re har me­re end 4.138 men­ne­sker mi­stet li­vet, og me­re end 6.500 er meldt sår­et.

Det fat­ti­ge land mang­ler bå­de vand og elek­tri­ci­tet, og hund­redt­u­sind­vis af men­ne­sker er flyg­tet ud af by­er­ne til mid­ler­ti­di­ge flygt­nin­ge­lej­re. Unicef ad­va­rer om, at mang­len på rent vand, hy­giej­ne samt fø­de­va­rer tru­er op mod en mil­li­on børn.

TIRS­DAG 28. APRIL 2015 I Ne­pals bedst be­va­re­de gam­le by, Bhak­ta­pur, er 80 pro­cent af temp­ler­ne øde­lagt ef­ter jord­s­kæl­vet.

Fo­to: Reu­ters

Til ven­stre stråler Dha­ra­ha­ra Tår­net, og­så kendt som Bim­sen- tår­net. Til høj­re ses de sør­ge­li­ge re­ster ef­ter jord­s­kæl­vet. Tår­net blev op­ta­get på Unescos ver­dens­arvs­li­ste til­ba­ge i 1979. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.