Mang­ler sta­dig liv­s­tegn fra 40 dan­ske­re ef­ter jord­s­kælv

BT - - NYHEDER -

Om­kring 40 dan­ske­re mang­ler fort­sat at ta­ge kon­takt til fa­mi­lie el­ler rej­sear­ran­gø­rer og si­ge, at de er okay, ef­ter et kraf­tigt jord­s­kælv lør­dag ram­te Ne­pal.

Det for­tæl­ler Ole Eg­berg Mik­kel­sen, chef for af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi får sta­dig hen­ven­del­ser fra på­rø­ren­de og rej­sear­ran­gø­rer, som sav­ner kon­takt til per­so­ner, som er ude at rej­se i Ne­pal, « si­ger han.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og den dan­ske am­bas­sa­de i Ne­pal for­sø­ger at få kor­tet li­sten ned ved blandt an­det at be­sø­ge ho­spi­ta­ler­ne i ho­ved­sta­den Kat­h­man­du for at se, om der er ind­lagt dan­ske­re.

Men ar­bej­det med at få kryd­set nav­ne­ne af på li­sten kræ­ver højst sand­syn­ligt læn­ge­re tid, da man­ge de­le af Ne­pal er øde og ik­ke har internet- el­ler mo­bil­for­bin­del­se, så man kan gi­ve be­sked om, at man er i li­ve, for­kla­rer Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

» Vi har en for­mod­ning om, at man­ge af de her rej­sen­de har væ­ret på bjerg­van­dring el­ler be­fin­der sig et an­det sted, langt fra be­folk­nings­cen­tre­ne, og der­for kan der selv­føl­ge­lig gå no­get tid, før vi får kon­takt til dem, « si­ger Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.