Pres­set til at sæl­ge pragtvil­la

Tid­li­ge­re ejen­doms­mil­li­ar­dær må sæl­ge fa­mi­li­ens 659 kvm sto­re hjem

BT - - NAF ER - Bir­git­te Er­hardt­sen Fo­to: Pe­ter Helles Erik­sen

NED­T­UR

Den tid­li­ge­re ejen­doms­mogul og mil­li­ar­dær Ole Vag­ner opgav i fre­dags fa­mi­li­ens hjem si­den 2003 og sat­te sin pragtvil­la på Ved­bæk Strand­vej til salg for svim­len­de 52 mio. kr.

Palæ­et er et af Strand­ve­jens al­ler­stør­ste, og den gla­de kø­ber kan se frem til at over­ta­ge 659 kvm bo­lig, en grund på over 5.000 kvm og en kæl­der på yder­li­ge­re 115 kvm.

Ejen­doms­mæg­ler Ivan Elt­oft Nielsen fra fir­ma­et af sam­me navn be­skri­ver ejen­dom­men som føl­ger:

» Der er ta­le om ene­stå­en­de be­lig­gen­hed for en­den af lil­le luk­ket vej di­rek­te til Øre­sund. Det er en af de mest mar­kan­te, men og­så mest diskre­te vil­la­er på Øre­sund­sky­sten. Grun­den er højt be­lig­gen­de med en im­po­ne­ren­de pa­nora­maud­sigt, ten­nis­ba­ne, in­den­dørs po­ol og sto­re ter­ras­sea­re­a­ler. Sel­ve den skrå­nen­de grund er me­get flot an­lagt med et smukt far­ve­spil af for­skel­li­ge plan­ter. In­den­for er der bl. a. po­ol og wel­l­nes­saf­de­ling «

Ivan Elt­oft Nielsen vur­de­rer, at pri­sen på 52 mio. kr. lig­ger helt i tråd med, hvad til­sva­ren­de strand­vejs- vil­la­er sæl­ges for i øje­blik­ket.

Hand­les diskret

» Man­ge af de sto­re vil­la­er hand­les i diskre­tion, men hvis man føl­ger med i mar­ke­det, ved man, at en stor vil­la for ny­lig blev hand­let til 58 mio. kr., « si­ger han.

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Ole Vag­ner er øko­no­misk pres­set. I fe­bru­ar kom det frem, at bag­mand­spo­li­ti­et hav­de ransa­get fle­re adres­ser med til­knyt­ning til Ole Vag­ner.

Iføl­ge Bør­sen er Ole Vag­ner mistænkt for skat­tesvin­del for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, og po­li­ti­et be­slag­lag­de bå­de com­pu­te­re og te­le­fo­ner fra de ransa­ge­de adres­ser. Han lag­de ef­ter­føl­gen­de ik­ke skjul på, at han er ry­stet oven­på et par hek­ti­ske døgn, hvor myn­dig­he­der ransa­ge­de ham og hans sam­ar­bejds­part­ne­re.

I gang i Cam­bod­ja

Ole Vag­ner be­fin­der i dag bl. a. i Cam­bod­ja, hvor han sam­men med et par for­ret­nings­part­ne­re for­sø­ger at etab­le­re et nyt for­ret­nings­e­ven­tyr i form af et Lotto- lig­nen­de spil.

Ole Vag­ner blev mil­li­ar­dær i 2007, da han solg­te ejen­dom­s­kon­cer­nen Ke­ops til island­ske Bau­gur Group. Sal­get gjor­de ham den­gang til en af Dan­marks ri­ge­ste. Si­den fi­nanskri­sen har Ole Vag­ner tabt det me­ste af sin for­mue.

Umid­del­bart ef­ter sal­get af Ke­ops in­ve­ste­re­de han i fi­nans­kon­cer­nen Ca­pi­n­or­dic, og han hav­de en væ­sent­lig eje­ran­del, da Ca­pi­n­or­dic Bank krak­ke­de i 2010. Det ko­ste­de Ole Vag­ner et ind­hug i sin for­mue. Men end­nu stør­re tab led han dog på sin in­ve­ste­ring i den børsno­te­re­de ejen­dom­s­kon­cern Nor­di­com.

Kæm­pe un­der­skud

Ole Vag­ner køb­te vil­la­en på Ved­bæk Strand­vej i 2003. I 2009 solg­te han den til sit sel­skab He­ge­dal ApS, og le­je­de sig så ind. He­ge­dal ApS har det øko­no­misk dår­ligt med et un­der­skud på over 175 mio. kr. og en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på 212 mio. kr. i se­ne­ste til­gæn­ge­li­ge regn­skab, hvor re­visor og­så gør op­mærk­som på, at der er usik­ker­hed om sel­ska­bets ev­ne til at fort­sæt­te drif­ten.

Ber­ling­s­ke Bu­si­ness har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Ole Vag­ner man­dag ef­ter­mid­dag.

Ole Vag­ner har måt­tet sæt­te sit hjem si­den 2003 til salg for svim­len­de 52 mil­li­o­ner.

Ole Vag­ner har mi­stet man­ge mil­li­o­ner gen­nem fi­nanskri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.