Bad PET sik­ker­heds­vur­de­re ope­ra

I ope­ra­en ’ Saul og David’ ud­spil­ler hand­lin­gen sig i Mel­le­mø­sten, og der­for har Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters le­del­se bedt PET om at vur­de­re, om ope­ra­en ud­gør en sik­ker­heds­ri­si­ko

BT - - NYHREEDIDGEREET - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TER­ROR

For­ud for pre­mi­e­ren på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters ny­op­fø­rel­se af ope­ra­en ’ Saul og David’ af Carl Nielsen for­ri­ge fre­dag kon­tak­te­de te­a­trets le­del­se Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) for at på de­res vur­de­ring af, om ope­ra­en kun­ne ud­gø­re en sik­ker­heds­ri­si­ko for an­sat­te og pu­bli­kum. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

Ny­op­sæt­nin­gen har en mel­le­møst­lig te­ma­tik, for­tæl­ler te­a­trets di­rek­tør Mor­ten Hes­sel­da­hl, hvil­ket er år­sa­gen til, at le­del­sen fandt det nød­ven- digt at få PET til at vur­de­re sik­ker­he­den.

» Med den sen­si­ti­vi­tet, som vi ser nu, skal der ik­ke me­get til, før man får hid­set en stem­ning op, og der­for vur­de­re­de vi, at det var bedst at la­de PET vur­de­re sik­ker­heds­ri­si­ko­en, « si­ger Mor­ten Hes­sel­da­hl til Po­li­ti­ken.

Ik­ke før­ste gang

Det er ik­ke før­ste gang, at PET er ble­vet bedt om en sik­ker­heds­vur­de­ring op til en pre­mi­e­re på et te­a­ter. CaféTe­a­tret bad PET om det sam­me i for­bin­del­se med Chri­sti­an Lol­li­kes ’ Ma­ni­fest’ om Anders Brei­vik, og og­så Te­a­tret Mungo Park Kol­ding fik PET til at vur­de­re sik­ker­heds­ri­si­ko­en i for­bin­del­se med ’ Ya­hya Has­sans dig­te’ i ok­to­ber 2014, skri­ver avi­sen.

PET ta­ger hen­ven­del­ser fra kul­turin­sti­tu­tio­ner al­vor­ligt og går i di­a­log, når det er øn­sket, op­ly­ser ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten til Po­li­ti­ken. Der fin­des dog in­gen sta­ti­stik over an­tal­let af hen­ven­del­ser fra kul­tur­per­so­ner og kul­turin­sti­tu­tio­ner.

» Med den sen­si­ti­vi­tet, som vi ser nu, skal der ik­ke me­get til,

før man får hid­set en stem­ning op, og der­for vur­de­re­de vi, at det var bedst at la­de PET vur­de­re sik­ker­heds­ri­si­ko­en, « si­ger Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters di­rek­tør Mor­ten Hes­sel­da­hl.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.