’ Cur­ling­for­æl­dre af vær­ste skuf­fe’

Psy­ko­log gi­ver for­æl­dre klar be­sked ef­ter ’ Frost’- far­ce

BT - - NF ER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Fo­to: Kri­sti­an Djurhuus

FROST- KON­CERT

En fejl­sla­gen gra­tis ’ Frost’- kon­cert i we­e­ken­den har få­et en del for­æl­dre til at ra­se over ar­ran­ge­men­tet på de so­ci­a­le me­di­er. Et tegn på at cur­ling­for­æl­dre er me­re ud­bredt, end man skul­le tro, me­ner en psy­ko­log.

En gra­tis kon­cert ved Gam­mel Torv i Kø­ben­havn i lør­dags gik be­stemt ik­ke som plan­lagt. Dét, der skul­le ha­ve væ­ret en hyg­ge­lig dag med kon­cert med san­ge­r­in­der­ne Maria Lucia og Christine Yde, der læg­ger stem­mer til Dis­ney- suc­ce­sen ’ Frost’, end­te med alt for man­ge men­ne­sker, græ­den­de børn og - ik­ke mindst - ra­sen­de for­æl­dre, der brok­ke­de sig over de dår­li­ge for­hold og mang­len­de lyd.

San­ge­r­in­den Maria Lucia, der stod på sce­nen og op­le­ve­de det he­le, har for­talt, at hun ’ krum­me­de tæ­er over de voks­nes op­før­sel’, og hun er ik­ke den ene­ste.

Psy­ko­lo­gen Per­nil­le Ko­ck me­ner, at episo­den er et ty­de­ligt tegn på, at fæ­no­me­net ’ cur­ling­for­æl­dre’ - alt­så at man over­be­skyt­ter og ’ fe­jer’ for si­ne børn - er me­re ud­bredt, end man skul­le tro.

» De for­æl­dre, der re­a­ge­re­de med at bli­ve SÅ fru­stre­re­de over, at de­res børn ik­ke kun­ne få op­fyldt de­res øn­sker li­ge her og nu, op­før­te sig som cur­ling­for­æl­dre af vær­ste skuf-

Hun me­ner, at det er tegn på, at pro­por­tio­ner­ne er skre­det for nog­le for­æl­dre, når de kan væ­re så op­hid­se­de over en gra­tis kon­cert - og end­da fø­le sig i de­res go­de ret til at brok­ke sig og skæl­de ud på so­ci­a­le me­di­er.

» Det er jo okay, at børn på 3- 5 år bli­ver ke­de af det og græ­der højlydt i et styk­ke tid, når de bli­ver skuf­fe­de, men her er det jo så for­æl­dre­nes an­svar at be­ro­li­ge dem og op­træ­de som for­nuf­ti­ge væ­se­ner, i ste­det for at ’ kø­re med’ på bør­ne­nes fø­lel­ser, « me­ner hun.

For­æl­dre­nes an­svar

Per­nil­le Ko­ck un­der­stre­ger, at det na­tur­lig­vis ik­ke er for­æl­dre­nes skyld, at ar­ran­ge­men­tet ud­vik­le­de sig til at bli­ve så stort og der­for ube­ha­ge­ligt for nog­le af de frem­mød­te.

» Men det er jo den en­kel­te for­æl­des an­svar at be­skyt­te sit eget barn, så hvis man fø­ler, at ens barn er i fa­re, må man jo ta­ge si­ne for­holds­reg­ler og gå igen. Hvis al­le ba­re hav­de op­ført sig ro­ligt og ik­ke skub­bet, så var der nok ik­ke så man­ge der hav­de haft op­le­vel­sen af, at det blev ube­ha­ge­ligt, « ly­der det fra psy­ko­lo­gen, der dog ik­ke selv var til ste­de til kon­cer­ten. Den slags egoi­stisk op­før­sel er med til at læ­re børn en uhel­dig lek­tie, me­ner hun:

» Når for­æl­dre op­fø­rer sig på den­ne må­de, læ­rer de de­res børn, at man skal ha­ve op­fyldt si­ne eg­ne be­hov - nær­mest uan­set følgerne for an­dre. Man læ­rer des­u­den sit barn, at det er for dår­ligt, når man op­le­ver skuf­fe­de for­vent­nin­ger, og så skal der skæl­des ud på an­dre, « på­pe­ger hun.

I ste­det bur­de de fru­stre­re­de for­æl­dre ha­ve set op­le­vel­sen som en an­led­ning til at læ­re de­res børn,

TIRS­DAG 28. APRIL 2015 at li­vet af og til by­der på skuf­fel­ser, men at det kan man sag­tens kla­re.

Dis­neyland Pa­ris, som var ar­ran­gø­ren bag ’ Frost’- ar­ran­ge­men­tet, har und­skyldt til de fru­stre­re­de ’ Frost’- fans.

’ Vi har for­be­redt ar­ran­ge­men­tet i fle­re må­ne­der og har ar­bej­det tæt sam­men med lo­ka­le eks­per­ter og myn­dig­he­der­ne. Vi er op­rig­tigt ke­de af det,’ lød det i går i en mail til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.