Kul­tur GE­NE­SIS UD­LE­VER

På man­dag kan du få he­le sandheden om et af hi­sto­ri­ens stør­ste ro­ck­band i Ci­ne­maxX

BT - - R - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

BI­O­GRAF

Med over 130 mil­li­o­ner solg­te al­bum er bri­ti­ske Ge­ne­sis ét af hi­sto­ri­ens stør­ste ro­ck­band. Og tak­ket væ­re BT og to dan­ske ildsjæ­le, der ba­re ik­ke kan få nok af mu­sik og mu­sik­film, kan du på man­dag få he­le den ucen­su­re­re­de sand­hed om Phil Coll­ins og kom­pag­ni.

Sandheden om Ge­ne­sis præ­sen­te­res i form af den nye, ro­ste do­ku­men­tar­film ’ Ge­ne­sis: Sum of the Parts’, der på man­dag kl. 19: 00 vi­ses i tre Ci­ne­maxX- bi­o­gra­fer i hhv. Kø­ben­havn, Oden­se og Aar­hus.

Det er BTs egen event­ma­ger Flem­m­ing Frø­de og Ci­ne­maxX’ film­chef Ri­kart Olan­der Købke, der er idé­mæn­de­ne bag pro­jek­tet. Og den eks­klu­si­ve vis­ning, der for 95 kr. i øv­rigt og­så in­klu­de­rer en iskold Sort Guld, kom­mer i hæ­le­ne på til­sva­ren­de bi­o­gr­af­suc­ce­ser med kon­cert­film med bl. a. Qu­e­en, Rol­ling Sto­nes og El­vis Pres­ley.

De kom til os

» Den­ne gang var det fak­tisk det ame­ri­kan­ske sel­skab, der kon­tak­te­de os, « si­ger Ri­kart Olan­der Købke til BT.

» De hav­de hørt om vo­res tid­li­ge­re suc­ces­ser med f. eks. Qu­e­en i Mon­tre­al, hvor vi måt­te ar­ran­ge­re ad­skil­li­ge ek­stra­fo­re­stil­lin­ger for at kom­me den sto­re ef­ter­spørgsel i mø­de. Så den­ne gang var det re­la­tivt let at ar­ran­ge­re, « si­ger Købke.

Fil­men ’ Ge­ne­sis: Sum of the Parts’ vi­ses sam­ti­dig i Oden­se, Kø­ben­havn og Aar­hus. Og hver­ken for Ri­kart Olan­der Købke el­ler Flem­m­ing Frø­de er Ge­ne­sis et hvil­ket som helst band.

» Der fin­des jo sta­dig un­ge, der ik­ke ved, hvem Phil Coll­ins el­ler Pe­ter Ga­bri­el er. I for­bin­del­se med en an­den film­vis­ning var der så­gar folk, som ik­ke kend­te The Be­at­les. Og jeg sy­nes, at det er vig­tigt at få pu­bli­kum til at hø­re no­get nyt. Ge­ne­sis har spil­let en stor rol­le i mu­sik­hi­sto­ri­en. Og hi­sto­ri­en bag ban­det er spæn­den­de, « si­ger Købke, der plan­læg­ger at se fil­men sam­men med sit mu­sikin­ter­es­se­re­de pu­bli­kum. Og uan­set om man i for­vej­en er til Ge­ne­sis el­ler ej, er der klar no­get at kom­me ef­ter. min­des for­skel­li­ge pe­ri­o­der af ban­dets tur­bu­len­te hi­sto­rie. Og selv når stem­nin­gen bli­ver lidt an­spændt - især Banks og Ha­ck­ett har en­kel­te uaf­kla­re­de spørgs­mål - fil­mer ka­me­ra­et alt.

He­le vej­en rundt

Fil­mens ar­kiv­ma­te­ri­a­le er og­så im­po­ne­ren­de. Så­le­des do­ku­men­te­res ti­den på kostsko­len Char­ter­hou­se School i det syd­li­ge Eng­land, hvor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.