’’

BT - - R -

Der fin­des jo sta­dig un­ge, der ik­ke ved, hvem Phil Coll­ins el­ler Pe­ter Ga­bri­el er. I for­bin­del­se med en an­den film­vis­ning var der så­gar folk, som ik­ke kend­te The Be­at­les

Al­le mød­te op

Ri­kart Olan­der Købke, film­chef

’ Ge­ne­sis: Sum of the Parts’ er nem­lig ik­ke no­gen helt al­min­de­lig mu­sik­do­ku­men­tar. An­dre band, med en op­he­det bag­grunds­hi­sto­rie som Ge­ne­sis, er of­te sta­dig uven­ner. Og det er der­for skru­pu­mu­ligt at få al­le nu­væ­ren­de og for­hen­væ­ren­de med­lem­mer i sam­me lo­ka­le, uden at de ri­ver ho­ve­d­er­ne af hin­an­den. Tænk ba­re på Eag­les, Blon­die og Guns N’ Ro­ses.

Men do­ku­men­tar­fil­mens in­struk­tør Jo­hn Ed­gin­ton er ik­ke ale­ne stor Ge­ne­sis­fan, han er og­så en me­get vil­jestærk mand.

Ef­ter ad­skil­li­ge må­ne­ders for­hand­lin­ger lyk­ke­des det ham så­le­des ik­ke ale­ne at få de fem ker­ne­med­lem­mer Phil Coll­ins, Pe­ter Ga­bri­el, Ste­ve Ha­ck­ett, Mi­ke Rut­her­ford og To­ny Banks med i fil­men. Han fik dem og­så i sam­me stu­die, hvor de si­de om si­de på små uma­ge­li­ge sto­le genop­le­ver bå­de stor­heds­tid og fald. Ær­ligt og af­kla­ret for­tæl­ler de til hin­an­den og ka­me­ra­et, hvor­dan de ban­det blev dan­net sent i 60er­ne med im­po­ne­re­de de­tal­jer. Tid­li­ge tur­néer i bå­de Eng­land og USA får nyt liv tak­ket væ­re fan­ta­stisk og sjæl­dent se­te film­op­ta­gel­ser. Og selv­om en­kel­te fans har brok­ket sig over, at ban­dets tid­li­ge­re trom­mesla­ger, Chris Stewart og Phil Coll­ins’ kortva­ri­ge af­lø­ser ved mi­kro­fo­nen Ray Wil­son ik­ke bli­ver om­talt, så kan selv sto­re fans som un­der­teg­ne­de læ­re nyt - bå­de fak­tu­elt og men­ne­ske­ligt.

Ke­mi­en mel­lem dem

Det er så­le­des be­fri­en­de at se ke­mi­en imel­lem Pe­ter Ga­bri­el, der i 1975 for­lod ban­det for at ind­le­de sin suc­ces­ful­de so­lo­kar­ri­e­re, og Phil Coll­ins, der si­den 1976 trak­te­re­de bå­de trom­mer og le­ad­vo­kal.

Pe­ter Ga­bri­el for­tæl­ler åbent, at han fuldt og fast tro­e­de på ban­dets frem­ti­di­ge suc­ces - og­så ef­ter sin egen exit. Og i det sjæl­dent se­te sam­spil for­nem­mer man en dyb gen­si­dig respekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.