Ge­ne­sis- fi lm gav pro­ble­mer

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

KON­TRO­VERS

Do­ku­men­tar­fi lmen ’ Ge­ne­sis: Sum of the Parts’ har al­le­re­de væ­ret en ver­den­s­oms­pæn­den­de suc­ces. Men én af fi lmens ho­ved­per­so­ner Ge­ne­sis- gu­i­ta­rist Ste­ve Ha­ck­ett er langt­fra til­freds.

Mens Pe­ter Ga­bri­els og Phil Coll­ins’ suc­ces­ful­de so­lo- kar­ri­e­rer så­le­des får pæn om­ta­le i fi lmen om Ge­ne­sis, bli­ver Ste­ve Ha­ck­etts for­bi­gå­et i re­la­tiv stil­hed. Om­ta­len va­rer må­ske sam­let ét mi­nut. Og det har øje­blik­ke­ligt få­et den 65- åri­ge Ste­ve Ha­ck­ett til at re­a­ge­re med en pres­se­med­del­el­se, hvo­ri han bl. a. skri­ver føl­gen­de:

» Det er i hvert fald en me­get skæv ind­falds­vin­kel til Ge­ne­sis’ hi­sto­rie. Og mit so­lo­ar­bej­de bli­ver stort set ig­no­re­ret. Der­ved le­ver fi lmen ik­ke op til sin ti­tel, der pe­ger på de en­kel­tes ind­sats. I mi­ne in­ter­view tal­te jeg og­så læn­ge og ud­før­ligt om min so­lo­kar­ri­e­re. Men desvær­re fi k jeg in­gen ind­fl ydel­se på fi lmens en­de­li­ge ver­sion. «

Hol­der liv i Ge­ne­sis

Som ban­dets ene­ste eks­med­lem tur­ne­rer Ste­ve Ha­ck­ett sta­dig med Ge­ne­sis’ mu­sik, som han og­så har ge­nind­spil­let. Han var én af ban­dets me­re ind­fl ydel­ses­ri­ge kom­po­ni­ster frem til 1977, hvor han så gik so­lo.

Og hans util­freds­hed har med­ført, at en mu­lig Ge­ne­sis­gen­dan­nel­se er ble­vet end­nu me­re uto­pisk.

» Jeg kan be­stemt ik­ke se no­gen re­a­li­stisk mu­lig­hed, « si­ger Ha­ck­ett så­le­des til bla­det Rol­ling Sto­ne.

Mi­ke Rut­her­ford, der og­så spil­le­de gu­i­tar i Ge­ne­sis, er an­der­le­des op­ti­mi­stisk.

» Lad os nu ba­re se ti­den an, « si­ger han til bla­det Un­cut Ma­ga­zi­ne.

Men en gen­dan­nel­se vil selv­føl­ge­lig og­så kræ­ve et ja fra en­ten Pe­ter Ga­bri­el el­ler Phil Coll­ins - Ge­ne­sis’ to be­røm­te for­san­ge­re.

Og i et helt nyt in­ter­view ly­der Pe­ter Ga­bri­el, der for­lod ban­det i 1975 eft er dob­bel­tal­bum­met ’ The Lamp Lies Down on Bro­adway’, ik­ke op­ti­mi­stisk.

Ga­bri­el si­ger nej

» Jeg gi­ver det min­dre end én pro­cents chan­ce, si­ger Pe­ter Ga­bri­el, der sta­dig har ver­den­s­oms­pæn­den­de so­losuc­ces.

Så er Phil Coll­ins må­ske Ge­ne­sis’ sid­ste og bed­ste chan­ce. Og her­fra er ud­mel­din­ger­ne blan­de­de.

For godt fem år si­den af­slø­re­de Phil Coll­ins så­le­des, at han gik på pen­sion fra mu­sik­ver­de­nen.

Hæn­der­ne var fy­sisk ska­de­de. Og Coll­ins var træt af, at yn­gre kol­le­ga­er som No­el Gal­lag­her fra ban­det Oa­sis oft e gjor­de nar ad ham - jan­te­loven fun­ge­rer og­så i Eng­land.

Men for­ny­lig har Coll­ins åb­net gen­dan­nel­ses­dø­ren på klem. Og så­le­des hol­der al­ver­dens Ge­ne­sis­fans igen vej­ret.

Her bli­ver Ge­ne­sis op­ta­get i ’ Rock’n’Roll Hall of Fa­me’. Det er Ste­ve Ha­ck­ett ( mørkt hår), der står til ven­stre for Coll­ins Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.